Mitkä puolueet puuttuisivat asuinkirjojen siirrolla tehtävään verosuunnitteluun?

Uutiset

Finnwatchin toteuttamassa puolueiden verokantoja selvittävässä kyselyssä SDP, Vasemmistoliitto ja Vihreät olivat täysin samaa mieltä väitteen "Suomessa tulee ottaa käyttöön luonnollisia henkilöitä koskeva arvonnousuvero" kanssa. Kokoomus, Kristillisdemokraatit ja Perussuomalaiset puolestaan vastustavat arvonnousuveroa jyrkästi.

Varakkaimmat suomalaiset voivat välttää perintö-, lahja- ja myyntivoittoveroja siirtämällä asuinkirjat veroparatiiseihin ennen omaisuuden luovutusta. Finnwatchin eilen maanantaina julkaisema raportti paljasti, että varakkaat muuttavat matalan verotuksen maihin jopa kymmenen kertaa muita maastamuuttajia useammin. Varakkaimpien muuttoliikettä suuntautuu suhteellisesti enemmän erityisesti maihin, joissa ei peritä myyntivoittoveroja.

Asuinkirjojen siirtoon liittyvään verovälttelyyn voitaisiin puuttua säätämällä Suomeen niin sanottu arvonnousuvero, joka on käytössä jo lähes kaikissa Suomen verrokkimaissa. Arvonnousuverolla varmistettaisiin, että Suomi voi verottaa Suomessa kertyneet arvonnousut myös siinä tapauksessa, että omaisuuden realisointia edeltää asuinkirjojen siirto ulkomaille. Valtiovarainministeriön keväällä julkaisema selvitys kertoo, että 13 vertailussa mukana olleesta 16 maasta on estänyt muutoilla tehtävän verosuunnittelun joko erillislainsäädännöllä tai huomioimalla asian verosopimuksissaan.

Finnwatch selvitti eduskuntapuolueiden kannat arvonnousuveroon kesän aikana tehdyllä puolueiden veropoliittisia linjoja selvittävällä kyselyllä.

Eduskuntapuolueiden kannat arvonnousuveroon. Keskusta ja RKP jättivät vastaamatta Finnwatchin kyselyyn.


SDP, Vasemmistoliitto ja Vihreät kannattavat arvonnousuveroa

Kaikki Finnwatchin kyselyyn vastanneet hallituspuolueet kannattavat arvonnousuveroa. Keskusta ja RKP eivät vastanneet kyselyyn.

SDP:n vastauksessa perusteluina todetaan, että varakkaat yksityishenkilöt voivat joissain tilanteissa välttää verot sijoitustuotoistaan kokonaan. SDP:n mukaan:

“Verohallinnon selvityksistä ilmenee, että tämä onnistuu esimerkiksi kerryttämällä tuloja verovapaasti vakuutuskuoreen ja siirtämällä kirjat matalan verotuksen maahan ennen omaisuuden myyntiä. Tällainen verovälttely voitaisiin estää arvonnousuverolla, joka on käytössä muun muassa Norjassa ja Tanskassa. Valtiovarainministeriön helmikuussa julkaisema selvitys osoittaa, että arvonnousuvero tai vastaava veromalli on käytössä useimmissa vertailumaissa (ml. Ruotsi). SDP katsoo, että Suomen veropohjaa olisi perusteltua turvata arvonnousuverolla muiden maiden tapaan.”

Vasemmistoliitto on samoilla linjoilla. Vasemmistoliiton mukaan arvonnousuverolla voitaisiin hillitä sellaista verovälttelyä, jossa edunsaaja siirtää kirjansa ulkomaille välttääkseen Suomen veroja.

“Ongelma koskee etenkin sijoitussäästötilien ja vakuutuskuorien kaltaisten järjestelyiden nostoja, mutta myös yleisemmin tapauksia, joissa motiivina (tilapäiselle) ulkomaille siirtymiselle on esimerkiksi Suomen luovutusvoittoveron välttely osakekauppojen yhteydessä tai perintö- tai lahjaveron välttely”, Vasemmistoliitosta perustellaan.

Arvonnousuveroa kannattavien Vihreiden mukaan “nykyinen tilanne kannustaa maita keskinäiseen verokilpailuun, joka murentaa maiden veropohjaa”.

Sekä SDP että Vihreät linjaavat vastauksissaan myös veron käytännön toteutuksesta. SDP:n mukaan arvonnousuvero tulisi toteuttaa “EU-oikeuden puitteissa niin, ettei se kohdistu tavallisiin muuttoihin. Siksi vero perittäisiin, jos omaisuus myytäisiin maastamuuton jälkeen – ei siis muuttohetkellä”. Vihreät toteaa, että arvonnousuvero pitäisi toteuttaa niin, ettei se “muodosta estettä Suomen kansainvälistymiselle”.

Kokoomus, Kristillisdemokraatit ja Perussuomalaiset vastustavat arvonnousuveroa

Kolme puoluetta on täysin eri mieltä väitteen "Suomessa tulee ottaa käyttöön luonnollisia henkilöitä koskeva arvonnousuvero" kanssa. Kokoomus perustelee  arvonnousuverokantaansa näin:

Suomessa kotitalouksien varallisuus keskimääräisesti verrokkimaita alhaisempaa. Verotuksella pitäisi pikemminkin kannustaa myös muun tyyppisen kuin asuntovarallisuuden kerryttämiseen.”

Kokoomuksen vastauksessa korostuu veropohjan tiivistämisen sijaan sijoittamisen tukeminen.

Kokoomuksen vastauksessa korostuu veropohjan tiivistämisen sijaan sijoittamisen tukeminen. Asuntojen ja muiden kiinteistöjen myyntivoittoveroja ei voida välttää asuinkirjojen siirrolla, sillä kyseiset omaisuuslajit verotetaan lähes aina Suomessa myyjän kotipaikasta riippumatta.

Perussuomalaiset kertoo kannattavansa sitä, että omaisuustulot verotetaan siellä, missä tulot ovat kertyneet. Tästä huolimatta puolue kertoo suhtautuvansa arvonnousuveroon “karsaasti”. 

Kyseessä on niin sanottu maastapoistumisvero. Myyntivoittoja, perintöjä ja lahjoja verotettaisiin vielä pois muuton jälkeenkin Suomessa. Vaikka ajatus omaisuustulojen verottamisesta siellä, missä tulot ovat kertyneet, on perussuomalaisten mieleen, suhtaudumme ehdotukseen karsaasti. Ehdotuksen arvioitu verokertymä on melko pieni, ja verosta saatavat hyödyt voivat helposti jäädä kielteisiä vaikutuksia pienemmiksi”, Perussuomalaiset perustelee. Perussuomalaisten vastauksesta ei käy ilmi, mitä kielteisiä vaikutuksia puolue arvonnousuveron säätämisessä näkee. Perussuomalaisten vastausta lukiessa on myös hyvä pitää mielessä, että arvonnousuvero ei antaisi Suomelle verotusoikeutta muuton jälkeisiin omaisuuden arvonnousuihin, vaan ainoastaan niihin, jotka ovat kertyneet Suomessa ennen asuinkirjojen siirtoa.

Kristillisdemokraattien mukaan “[p]erintö- ja lahjaverotusta pitäisi mieluummin keventää, kun pyrkiä estämään ihmisiä muuttamasta ulkomaille maastamuuttoveron avulla”. Toisin kuin Kristillisdemokraattien vastauksesta voisi päätellä, arvonnousuvero ei estäisi maastamuuttoja. Verolla olisi vaikutusta ainoastaan siihen, millä maalla on oikeus verottaa muuton jälkeen realisoituvia aiemmassa asuinvaltiossa kertyneitä omaisuuden arvonnousuja. Veroa ei tulisi maksettavaksi lainkaan, jos omaisuutta ei muuton jälkeen myydä tai luovuteta eteenpäin. Asuinkirjojen siirtämiseen liittyvää verosuunnittelua on havaittu erityisesti myyntivoittoverotuksen välttämiseen liittyen.

Keskusta ja RKP jättivät vastaamatta kyselyyn, Liike Nyt varovaisen kriittinen

Keskusta ja RKP eivät vastanneet Finnwatchin puolueiden veropoliittisia linjoja tarkastelleeseen kyselyyn. Keskusta totesi lyhyessä sähköpostivastauksessaan puolueen olevan sitoutunut pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelman verolinjausten toimeenpanoon. RKP kertoi sähköpostitse, ettei sillä ole mahdollisuutta vastata yksityiskohtaisiin verokysymyksiin, mutta puolue “tuomitsee veronkierron kaikissa sen muodoissa ja työskentelee aktiivisesti veropakoa ja harmaata taloutta vastaan”. RKP:n mukaan:

“Hallitus on kesäkuussa hyväksynyt harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntastrategian ja toimenpideohjelman, ja on tärkeää, että sitä lähdetään vahvasti myös toimeenpanemaan. Myös EU:n tasolla on tärkeää, että tehdään yhteistyötä, jotta voidaan edistää terveellistä kilpailua ja estää harmaata taloutta.”

Molemmat puolueet ovat suhtautuneet arvonnousuveroon aiemmin kielteisesti. Keskustan entinen valtiovarainministeri Katri Kulmuni kertoi heti valtiovarainministeriön selvityksen julkistamisen jälkeen, että veron valmistelua ei jatketa. Kulmunin mukaan “[meidän kannalta keskeistä on, mitä lähimmissä kilpailijamaissa, vaikkapa Ruotsissa on, ja Ruotsissa ei tämänkaltaista veroa ole.”

Ruotsissa asuinkirjojen siirroilla tehtävä verosuunnittelu on kuitenkin estetty muilla keinoilla. Ruotsilla on kansallisen lainsäädännön perusteella oikeus verottaa tietyin edellytyksin verovelvollisen saamia myyntivoittoja muuttovuonna ja sitä seuraavana 10 vuotena. Osassa maan sopimista verosopimuksista verotusoikeuden kestoa on rajattu tätä lyhyemmäksi.

Liike Nyt vastasi Finnwatchin kyselyssä olleeseen väittämään “Suomessa tulee ottaa käyttöön luonnollisia henkilöitä koskeva arvonnousuvero” olevansa osittain eri mieltä. Vastausta ei perusteltu.

Finnwatch vaatii Suomea säätämään arvonnousuveron

Verohallinnon alaisen Harmaan talouden selvitysyksikön mukaan Suomen verovalvonnassa on ilmennyt aikaisempaa enemmän keinotekoisia muuttoja, joissa asuinkirjoja siirretään ulkomaille Suomen verotuksen kiertämiseksi. Muuttoihin liittyvä laillinen verosuunnittelu ja laiton verovilppi on lisääntynyt erityisesti verotusta lykkäävien instrumenttien kuten vakuutuskuorten yleistyessä. Sipilän hallitus vakiinnutti vakuutuskuoret lainsäädännöllä ja lisäsi sijoitustuotteiden valikoimaan myös osakesäästötilit. Finnwatch vastusti molempia veropohjaa puhkovia uudistuksia.

Finnwatch kannustaa hallitusta tekemään päätökset arvonnousuveron valmistelun jatkamisesta jo syksyn budjettiriihessä. Suomi ei hyödy mitenkään siitä, että sijoitusvarallisuutta kerryttäneitä kannustetaan muuttamaan pois maasta matalamman verotuksen perässä. 

Kuva: Hugovk, CC 2.0.