Yritysten vastuu ilmastosta

Teemat

Valtaosa kasvihuonekaasupäästöistä syntyy yritystoiminnassa, minkä vuoksi ilmastokriisi on mitä suurimmissa määrin yritysvastuukysymys. Valtioiden rajat ylittävä kauppa siirtää päästöjä maasta toiseen, mutta vaikutus ilmastoon on silti aina globaali.

Finnwatch nostaa esille kulutuksen globaalit päästöt ja haastaa yrityksiä selvittämään oman toimintansa ja tuotteidensa ilmastovaikutukset alihankintaketjua myöten. Yksittäisten tuotteiden hiilijalanjäljet pitää saada kuluttajien tietoon luotettavalla ja vertailukelpoisella tavalla. Julkisissa hankinnoissa ja omistusohjauksessa on näytettävä esimerkkiä ja edellytettävä ilmastovastuullisuutta.

Ilmastotoimet edellyttävät verouudistuksia, jossa päästöjen aiheuttamista ei tueta vaan siitä joutuu maksamaan. Samalla on kuitenkin huomioitava sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja torjuttava taloudellista epätasa-arvoa. Ilmastotoimia voidaan rahoittaa myös lopettamalla verovälttely.

Finnwatch tekee työtä sen eteen, että…

  • Yritykset kantavat vastuunsa yhteisestä ilmastosta selvittämällä koko alihankintaketjunsa päästöt ja pyrkien vähentämään niitä.
  • Päätöksenteossa huomioidaan myös kotimaisen kulutuksen päästövaikutus ulkomailla.
  • Kansallinen ilmastopolitiikka perustuu tieteeseen ja koskee kattavasti kaikkia politiikkalohkoja sisältäen muun muassa verotuksen, julkiset hankinnat sekä valtion omistajaohjauksen.
  • Ilmastokriisin torjunta toteutetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ja se johtaa eriarvoisuuden vähenemiseen.