Johdanto 

Finnwatch noudattaa tässä dokumentissa linjattuja eettisiä ohjeita tutkimustyössään, tiedontuotannossaan ja näihin liittyvässä tiedonvälityksessään. Ohjeiden tarkoitus on varmistaa Finnwatchin tutkimuksen ja tiedonvälityksen läpinäkyvyys ja laatu. Finnwatchin eettisten ohjeiden tulee olla myös yleisön ja ulkopuolisten sidosryhmien saatavilla ja arvioitavissa.

Aiheiden ja tutkimuskohteiden valinta

Finnwatch valitsee tutkimuskohteensa ja välittämänsä tiedon aiheet oman perustehtävänsä mukaisesti. Yhdistyksen perustehtävä on määritelty yhdistyksen säännöissä. Finnwatch voi toteuttaa tutkimuksia myös muiden toimeksiannosta, jos toimeksianto on linjassa Finnwatchin perustehtävän kanssa. Toimeksiannon tekijä mainitaan julkaisussa. Riippumattomuuden säilyttämiseksi toimeksiantoja ei voida ottaa vastaan yrityksiltä.

Finnwatch pyrkii valitsemaan tutkimusaiheita avoimesti ja osallistavasti.

Tutkimuksen riippumattomuus

Finnwatch määrittelee itse tutkimuskohteensa ja tutkimusmenetelmänsä, eikä päätösvaltaa Finnwatchin julkaisemista tuloksista tai johtopäätöksistä luovuteta järjestön ulkopuolelle.

Ulkopuolisten tutkijoiden käyttö

Finnwatch voi teettää tutkimuksia ja artikkeleita myös ulkopuolisilla tekijöillä, kuten aiheeseen perehtyneillä tutkijoilla, tutkivilla journalisteilla tai samojen teemojen parissa työskentelevillä järjestöillä. Myös ulkopuoliset tutkijat noudattavat pääsääntöisesti tätä ohjeistoa.

Jos ulkopuolinen tutkija ei noudata tätä ohjeistoa tai jotakin sen osaa, asia mainitaan julkaisussa erikseen. Samoin kerrotaan, minkälaisiin tutkimusmenetelmiin ja mihin muuhun eettiseen ohjeistoon – kuten toisen järjestön ohjeistoon tai journalistin ohjeeseen – työ perustuu. Jos Finnwatchin julkaisussa on ollut mukana ulkopuolinen tutkija tai yhteistyökumppani, siitä tulee aina käydä selkeästi ilmi, ovatko johtopäätökset Finnwatchin vai ulkopuolisen yhteistyökumppanin näkemyksiä.

Kun avustajiksi pestataan tutkijoita ja/tai tutkimustyötä tekeviä järjestöjä kolmansista maista, Finnwatch pyrkii tukemaan paikallisia järjestöjä, tutkijoita ja niiden tutkimuskapasiteettia. Tukea ja opastusta annetaan tarvittaessa myös näiden ohjeiden noudattamiseen.

Lähteiden käyttö

Finnwatch pyrkii aina totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Kaikki tutkimuksessa käytetyt tietolähteet arvioidaan huolellisesti ja lähteisiin suhtaudutaan kriittisesti. Erityisen tärkeää kriittisyys on kiistanalaisissa asioissa.

Finnwatchin tutkimiin aiheisiin liittyy tyypillisesti vahvoja intressejä. Osapuolet saattavat pyrkiä vaikeuttamaan tutkimustyötä (esim. estää pääsyn tutkittavaan tehtaaseen), ja osapuolet ovat myös usein ainoita mahdollisia tietolähteitä suljettujen ovien takana tapahtuville asioille. Tietolähteiden antamat tiedot varmistetaan tarvittaessa muista lähteistä, mutta perustelluista syistä julkaisupäätöksiä voidaan tehdä rajallistenkin tietojen perusteella. Tällöin lukijalle kerrotaan, miten tieto on hankittu ja mitä aiheen kannalta relevantteja kytköksiä tietolähteillä on. Raportointia pyritään järjestön resurssien määräämissä rajoissa täydentämään, jos uutta tietoa on myöhemmin saatavissa.

Finnwatchin julkaisemien tietojen luotettavuus edellyttää riittävää määrää suullisia tietolähteitä. Jos tutkimustulokset yleistetään koskemaan suurta ihmisjoukkoa, tietolähteiden on edustettava heitä riittävän kattavasti muun muassa lukumäärän, iän, sukupuolen ja aseman puolesta. Myös lukijalle tulee antaa lähteistä sellaista tietoa, jonka perusteella edustavuuden arvioiminen on mahdollista (esimerkiksi kuinka monta prosenttia tehtaan työntekijöistä on haastateltu).

Finnwatch toteuttaa tutkimuksensa siten, että tutkimuksesta ei aiheudu tiedonlähteinä oleville ihmisille tai yhteisöille merkittäviä riskejä, vahinkoja tai haittoja. Mikäli haastateltavien joukossa on alaikäisiä tai vajaakykyisiä henkilöitä, noudatetaan tässä erityistä huolellisuutta. Finnwatchin työssä riskien ja haittojen ehkäisy tarkoittaa esimerkiksi sitä, että haastateltujen työntekijöiden kuvia, nimiä tai muita tietoja ei julkaista ilman haastatellulta henkilöltä saatua tietoon perustuvaa suostumusta eikä heidän henkilöllisyyttään saateta esimerkiksi työnantajan tietoon muullakaan tavalla. Haastatelluilta henkilöiltä saatuja henkilötietoja (esim. palkkakuitteja, työsopimuksia) käsitellään vastuullisesti. Tutkimukseen liittymättömiä henkilötietoja ei kerätä.

Finnwatch käyttää usein lähteenään myös tutkittavia yrityksiä, joiden edustajilta pyydetään haastattelua tai lausuntoa. Yrityshaastattelut tehdään kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostin välityksellä) aina, kun se on aikataulujen puolesta mahdollista.

Kaikille haastateltaville kerrotaan etukäteen, minkälaisessa asiayhteydessä haastateltavan antamia lausuntoja käytetään. Haastateltavan tulee aina saada tietää, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi. Haastateltavan kieltoon julkaista lausumansa suostutaan vain, jos olosuhteet ovat haastattelun antamisen jälkeen muuttuneet niin olennaisesti, että julkaiseminen olisi selvästi kohtuutonta. Haastattelumuistiinpanot ja -nauhoitukset säilytetään, jotta lausunnot voidaan tarvittaessa tarkistaa jälkikäteen.

Kirjallisina lähteinä voidaan käyttää muun muassa akateemisia tutkimuksia, viranomaisten ja järjestöjen raportteja sekä tiedotusvälineitä. Lukijalle on aina kerrottava, minkälaisiin kirjallisiin lähteisiin tiedot perustuvat. Myös kirjallisiin lähteisiin suhtaudutaan kriittisesti, ja lähteiden mahdolliset intressit tutkimusaiheeseen tehdään mahdollisimman läpinäkyviksi.

Laadunvarmistus

Finnwatchin julkaisemille kirjallisille raporteille ja selvityksille hankitaan ulkopuolinen asiantuntija, joka tarkastaa raportin sisällön ennen julkaisua. Myös sisäistä tarkastuslukijaa voidaan käyttää, jos järjestön sisällä on riittävästi kyseisen alan asiantuntemusta.

Oikeus tietojen tarkistamiseen ja vastineeseen

Jos tutkimus koskee nimeltä mainittua yritystä tai muuta organisaatiota, sille annetaan olennaiset itseään koskevat tutkimustulokset etukäteen, ellei ole painavaa syytä epäillä, että ennakkotietojen etukäteen antaminen vaarantaisi tutkimustulosten esiin tuomista. Yritykselle annetaan mahdollisuus osoittaa mahdolliset faktavirheet ja antaa lisätietoja ennen julkaisua, ja vastaamiseen annetaan riittävästi aikaa. Kun kyse on laajasta raportista, raportin kohteena olevalle organisaatiolle annetaan pääsääntöisesti noin kaksi viikkoa aikaa tarkistaa sitä koskevat tiedot. Lyhyemmissä raportin osissa, artikkeleissa, uutisjutuissa jne. kommentointiaika voi olla lyhyempi. Faktavirheet korjataan ja yritysten antamat lisätiedot pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan lopullisessa julkaisussa. Päätösvalta julkaisujen sisällöstä on aina Finnwatchilla.

Tutkimuskohteilla on myös mahdollisuus julkaista Finnwatchin verkkosivulla oma vastineensa, joka julkaistaan sellaisenaan ja samanaikaisesti Finnwatchin oman tutkimuksen kanssa. Jos kannanotto ei ole Finnwatchin sivuilla julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta neuvotellaan laatijan kanssa. Jos yksimielisyyteen ei päästä, olennainen sisältö pyritään julkaisemaan asiallisessa muodossa. Mikäli vastineen antaja ei hyväksy julkaisemista asiallisessa muodossa, Finnwatch esittää sivuilla julkisen perustelun vastineen hylkäämiselle. Perusteluiden yhteydessä on myös linkki vastineeseen, jos se on julkaistu yrityksen omalla sivulla.

Julkistaminen

Julkaisujen otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, muille esittelyille sekä julkaisuja koskeville tiedotteille on löydyttävä sisällöstä kate.

Virheen korjaaminen

Jos julkaisusta löytyy julkaisemisen jälkeen faktavirheitä, ne korjataan viipymättä Finnwatchin verkkosivuilla samassa osoitteessa, josta julkaisu löytyy. Julkaisemisen jälkeen tehdyistä korjauksista tehdään merkintä tekstin yhteyteen.

Valitusmenettely

Jos Finnwatchin tutkimuskohde katsoo, ettei sitä ole kohdeltu tämän ohjeiston mukaisesti eikä virhettä ole korjattu tarjoamalla vastineoikeutta ja/tai oikaisemalla virheelliset tiedot, tutkittava voi valittaa asiasta Finnwatchin hallitukselle. Valituksen saatuaan hallitus pyytää asiasta kirjallisen selvityksen Finnwatchin toiminnanjohtajalta.

Sekä valitus että kirjallinen selvitys käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa. Hallitus toimittaa valituksen tekijälle kirjallisen vastauksen kahden viikon sisällä sen jälkeen, kun asia on käsitelty. Mahdolliset virheelliset tiedot korjataan julkisesti tämän ohjeen linjaamalla tavalla.

Journalistinen työ

Finnwatch työstää ja julkaisee verkkosivuillaan myös uutisia ja artikkeleita, jotka eivät perustu Finnwatchin omaan (tai Finnwatchin toimeksiannosta tehtyyn) tutkimustyöhön. Verkkosivuilla julkaistavien uutisten ja muiden vastaavien sisältöjen tuottaminen on journalistista työtä, jossa noudatetaan journalistin ohjetta.

Tämä eettinen ohjeistus on hyväksytty Finnwatchin hallituksessa 15.9.2010, ja se on ollut käytössä hyväksymisen jälkeen aloitetuissa tutkimushankkeissa. Ohjeistoa on tarkennettu 9.2.2011, 14.12.2012 sekä 3.4.2023. 

 

Tutustu myös Finnwatchin hankintapolitiikkaan.

Lue myös Finnwatchin säännöt (hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 15.11.2021)