Puolueiden suhtautumisessa verovälttelyä kitkeviin toimiin suuria eroja

Tutkimusartikkelit

Finnwatch toteutti kesällä 2020 eduskuntapuolueille suunnatun verokyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää puolueiden kantoja verovälttelyä kitkeviin toimiin. Kyselyyn vastasivat kaikki eduskuntapuolueet Keskustaa ja RKP:ta lukuunottamatta.

SDP, Vasemmistoliitto ja Vihreät kannattivat kaikkia kyselyssä esitettyjä keinoja verovälttelyn kitkemiseksi. Kristillisdemokraatit (KD) ja Perussuomalaiset (PS) suhtautuivat toimiin kaikkein kriittisimmin, sillä ne kertoivat puolestaan vastustavansa yli puolta esitetyistä toimista. Kokoomus ja KD suosisivat kansainvälisiä toimia verovälttelyn kitkemiseksi. Liike Nytin ja Perussuomalaisten keskuudessa kansalliseen lainsäädäntöön liittyvät toimet saivat kansainvälisiä toimia enemmän kannatusta.

Kyselyyn vastanneet puolueet
SDP
Vasemmistoliitto
Vihreät - De Gröna
Liike Nyt
Kokoomus
Perussuomalaiset
Kristillisdemokraatit
VEROVÄLTTELY YHTEISKUNNALLISENA ONGELMANA
Väite 1: Suomen verolainsäädäntö mahdollistaa tietyissä tilanteissa verovälttelyn. Kansainvälisen yhteistyön lisäksi ongelmaan tulee puuttua myös kansallisia lakeja korjaamalla.
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Ei osaa sanoa tai puolueella ei kantaa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä
Voit lukea perustelut puolueen vastaukselle klikkaamalla puolueen logoa.
Name of the party

Näkemys verovälttelystä yhteiskunnallisena ongelmana jaetaan laajasti puolueiden kesken. Kyselyyn vastanneista puolueista kaikki paitsi KD olivat osittain tai kokonaan sitä mieltä, että Suomen verolainsäädäntö mahdollistaa tietyissä tilanteissa verovälttelyn, ja ongelmaan tulee puuttua myös kansallisia lakeja korjaamalla.

KD perusteli muista eroavaa kantaansa sillä, että suurimmat ongelmat verotuksessa liittyvät kansainväliseen toimintaan eikä voimassaolevien lakien puitteissa tapahtuvaa toimintaa tulisi puolueen mukaan kutsua verovälttelyksi. Verovälttelyssä on kyse kansainvälisessä keskustelussa vakiintuneesta termistä (engl. tax avoidance), jota mm. OECD käyttää viitatessaan nykylakien heikkouksien ja verojärjestelmien aukkojen mahdollistamaan voitonsiirtoon ja veropohjien vuotoon, eli toisin sanoen olemassa olevien lakien puitteissa tapahtuvaan toimintaan.

LÄHES KAIKKI PUOLUEET TIUKENTAISIVAT KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSIA
Väite 2: Koroilla tehtävää aggressiivista verosuunnittelua tulee kitkeä tiukentamalla EVL 18a §:ssä määritettyjä korkovähennysrajoituksia.
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Ei osaa sanoa tai puolueella ei kantaa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä
Voit lukea perustelut puolueen vastaukselle klikkaamalla puolueen logoa.
Name of the party

Korkovähennysrajoitusten kiristämistä kannattivat kyselyssä jollakin tasolla (täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä) kaikki puolueet Kokoomusta lukuun ottamatta. Peräti neljä puoluetta nosti esiin nykyisiin korkovähennysrajoituksiin sisältyvän tasevapautuksen: SDP, Vasemmisto, Vihreät ja PS pitivät sitä yhtenä nykyrajoitusten keskeisimmistä ongelmista. Tasevapautuksessa on kyse säännöksestä, jonka nojalla yhtiö voi vapautua kokonaan korkovähennyksiä koskevilta rajoituksilta. Korkovähennysrajoitusten kiristämistä vastustanut Kokoomus perusteli kantaansa muun muassa sillä, että kansalliset kiristystoimet voivat heikentää Suomen “jo valmiiksi heikon investointiympäristön” kannustimia.

Korkovähennysrajoituksilla pyritään estämään kansainvälisten konsernien harjoittamaa voitonsiirtoa, joka pienentää Suomessa näytettävää verotettavaa tulosta. Rajaamalla korkojen vähennysoikeutta verotuksessa yrityksiä estetään siirtämästä verotettavaa tulosta matalamman verotuksen alueella toimiviin konserniyhtiöihin sisäisten lainajärjestelyiden avulla. Suomessa korkojen vähennysoikeutta on rajoitettu useiden vuosien ajan, mutta rajoituksissa on edelleen merkittäviä heikkouksia, jotka mahdollistavat aggressiivisen verosuunnittelun. Suomen korkovähennysrajoituksiin sisältyvä kiristämisvara nostettiin esiin myös Vesa Vihriälän työryhmän raportin veroliiteessä, jonka oli laatinut työelämäprofessori Timo Viherkenttä.

VÄLIYHTEISÖLAIN KORJAAMISELLE LAAJA TUKI
Väite 3: Väliyhteisölakia tulee kiristää aggressiivisen verosuunnittelun estämiseksi ja valtioiden välisen haitallisen verokilpailun rajoittamiseksi.
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Ei osaa sanoa tai puolueella ei kantaa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä
Voit lukea perustelut puolueen vastaukselle klikkaamalla puolueen logoa.
Name of the party

Väliyhteisölain kiristämistä ei kyselyn mukaan vastusta yksikään puolue. KD:lla ei tosin ollut kysymykseen kantaa. Konkreettisimpia toimia väliyhteisölain kehittämiseksi esittävät vastauksissaan SDP ja Vasemmisto. Kokoomus ja KD korostivat vastauksissaan kansainvälisen yhteistyön merkitystä: puolueiden mukaan Suomen ei tule ryhtyä yksipuolisiin kansallisiin toimiin, vaan mahdolliset kiristystoimet tulee toteuttaa yhteistyössä muiden maiden kanssa.

Väliyhteisölailla pyritään estämään verotettavan tulon siirtämistä matalamman verotuksen alueelle perustettuun yhteisöön sekä suitsimaan maiden välistä verokilpailua. Väliyhteisölakia kiristämällä verovälttelyyn ja haitalliseen verokilpailuun voitaisiin puuttua tehokkaammin.

VERONKIERTOPYKÄLÄN KORJAAMINEN JAKAA PUOLUEITA
Väite 4: Yleistä veronkiertopykälää (VML 28 §) tulee muuttaa siten, etteivät vähäiset liiketoiminnalliset perusteet estä pykälän soveltamista, ja pykälän soveltamisesta tulee tehdä nykyistä kaavamaisempaa.
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Ei osaa sanoa tai puolueella ei kantaa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä
Voit lukea perustelut puolueen vastaukselle klikkaamalla puolueen logoa.
Name of the party

Veronkiertopykälää koskeva kysymys jakoi puolueiden kantoja. Finnwatch on esittänyt korjauksia nk. yleiseen veronkiertopykälään, koska pykälän sanamuoto ja sen tulkinnasta muodostunut oikeuskäytäntö ovat johtaneet tilanteeseen, jossa veronkiertoon puuttumiseen tarkoitettua pykälää voidaan soveltaa vain harvoin.

Veronkiertopykälän korjaamista kannattivat Liike Nyt, SDP, Vasemmisto ja Vihreät. SDP oli näistä puolueista ainoa, joka perusteli kantaansa avaten nykyisen pykälän ongelmia. Korjaustarpeesta osittain tai täysin eri mieltä olevat puolueet kantoivat huolta verovelvollisen oikeusturvasta. Kokoomuksen ja KD:n huolena oli kaavamaisen tulkinnan vaikutukset oikeusturvaan. Perussuomalaisten vastauksessa koko yleinen veronkiertopykälä ja sen soveltamismahdollisuudet näyttäytyivät oikeusturvaa uhkaavina tekijöinä. PS:n mukaan lainsäädännön tulisi olla niin yksityiskohtaista ja selkeää, ettei yleistä veronkiertopykälää tarvittaisi lainkaan.

KD JA KOKOOMUS PUOLUSTAVAT ASIANTUNTIJOIDEN MOITTIMAA OSINKOVEROJÄRJESTELMÄÄ
Väite 5: Listaamattomista yhtiöistä saatujen osinkojen verotusta (TVL 33b §) tulee muuttaa tulonmuunnon kitkemiseksi ja osinkoverojärjestelmän oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi.
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Ei osaa sanoa tai puolueella ei kantaa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä
Voit lukea perustelut puolueen vastaukselle klikkaamalla puolueen logoa.
Name of the party

Listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverojärjestelmän korjaamista kannattavat (osittain ja täysin samaa mieltä väitteen kanssa olevat) SDP, Vasemmisto, Vihreät ja PS. Näistä SDP ja Vasemmisto avasivat myös sitä, millä tapaa puolueet toivoisivat osinkoverotusta muutettavan. PS ja KD nostivat vastauksissaan esiin, ettei osinkoverotusta tule kiristää ellei yrittäjien verotusta samalla madalleta muulla tapaa. Liike Nyt ei perustellut kantaansa.

KD:n mukaan pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat veronkiristysten sijaan kannustimia. Myös Kokoomuksen mielestä verotuksen tulisi kannustaa yrittäjyyteen ja riskinottoon. Kumpikaan puolueista ei kuitenkaan avannut, miten nykyjärjestelmä puolueiden mielestä ajaa näitä tavoitteita.

Nykyisessä osinkoverojärjestelmässä verohuojennuksista pääsevät nauttimaan ennen kaikkea jo paikkansa vakiinnuttaneiden, pääomavaltaisilla aloilla toimivien suuryritysten omistajat. Pienyritysten kohdalla osinkoverotus on nykyjärjestelmässä huomattavasti tiukempaa. Hallituksen oma yritystukityöryhmä katsoi raportissaan, että listaamattomien yritysten osinkoverotuksen malli 1) tuottaa perusteetonta etua pääomarikkaiden yritysten suurille omistajille, 2) ohjaa taloudessa investointeja pois tuottavimmista kohteista, 3) vääristää pääomarakennetta ja 4) on näin kansantaloudelle haitallinen.

Yritystukityöryhmän näkemys on vahvistettu lukuisissa tutkimuksissa. Lisäksi tutkimukset osoittavat, että nk. tulonmuunto on yksi järjestelmän keskeisistä ongelmista.

ARVONNOUSUVERO JAKAA PUOLUEET KAHTIA

Arvonnousuveroa koskeva kysymys jakaa niin ikään puolueet kahteen leiriin. Kaikki kyselyyn vastanneet hallituspuolueet kannattavat arvonnousuveron säätämistä oppositiopuolueiden suhtautuessa siihen kriittisesti. Arvonnousuveron tarkoituksena on saattaa Suomessa syntyneet omaisuuden arvonnousut veronalaisiksi myös niissä tapauksissa, joissa verovelvollinen muuttaa ulkomaille ennen omaisuuden realisointia. Tällä hetkellä esimerkiksi myyntivoittoverotukselta voi välttyä siirtämällä asuinkirjansa ulkomaille ennen omaisuuden myyntiä.

Väite 6: Suomessa tulee ottaa käyttöön luonnollisia henkilöitä koskeva arvonnousuvero.
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Ei osaa sanoa tai puolueella ei kantaa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä
Voit lukea perustelut puolueen vastaukselle klikkaamalla puolueen logoa.
Name of the party

Hallituspuolueet nostivat vastauksissaan esiin, että nykylainsäädäntö mahdollistaa asuinkirjojen siirtoa hyödyntävän verovälttelyn ja ruokkii maiden välistä verokilpailua. SDP myös korosti, että arvonnousuveroa vastaavaa lainsäädäntöä sovelletaan jo useimmissa vertailumaissa, mukaan lukien Ruotsissa. Veromallia vastustaneiden PS:n mukaan veromallin hyödyt voisivat jäädä kielteisiä vaikutuksia pienemmiksi, ja Kokoomuksen mukaan verotuksella tulisi ennemmin kannustaa muun kuin asuntovarallisuuden kerryttämiseen (sen sijaan, että tällaisen omaisuuden verovapaa realisointi estettäisiin arvonnousuveron avulla). KD:n mukaan perintö- ja lahjaverotusta pitäisi puolestaan keventää sen sijaan, että ihmisten ulkomaille muuttoa pyritään estämään maastamuuttoveron avulla. KD:n vastauksesta lienee kyse väärinymmärryksestä, sillä veromallilla ei pyritä vaikuttamaan ihmisten maastamuuttoihin, vaan ainoastaan saattamaan Suomessa kerrytetyt arvonnousut normaalin myyntivoittoverotuksen alaisiksi siinäkin tapauksessa, että henkilö siirtää asuinkirjansa ulkomaille ennen omaisuuden myyntiä tai muuta luovutusta.

YRITYSTEN MAAKOHTAISTEN VEROTIETOJEN JULKISTAMINEN SAA LAAJAA KANNATUSTA
Väite 7: Suomen tulee edistää aktiivisesti julkisen maakohtaisen veroraportoinnin käyttöönottoa EU:ssa.
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Ei osaa sanoa tai puolueella ei kantaa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä
Voit lukea perustelut puolueen vastaukselle klikkaamalla puolueen logoa.
Name of the party

Julkisen maakohtaisen veroraportoinnin tavoitteena on lisätä kansainvälisten yritysten verotietojen läpinäkyvyyttä. Veronmaksun ja aggressiivisen verosuunnittelun läpinäkyvyys kannustaisi yrityksiä maksamaan veronsa todellisiin toimintamaihin sen sijaan, että voittoja siirretään kevyemmän verotuksen perässä veroparatiiseihin.

Kaikki kyselyyn vastanneet puolueet olivat täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että Suomen tulee edistää julkisen maakohtaisen veroraportoinnin käyttöönottoa EU:ssa. Vihreät ilmoittivat, että maakohtainen raportointi on sisällytettävä myös valtionyhtiöiden julkista veroraportointia koskevaan ohjeeseen. Ohjeen uudistamisesta on sovittu keväällä valmistuneessa valtionyhtiöiden omistajaohjausta koskevassa periaatepäätöksessä. Järjestöt, Finnwatch etunenässä, ovat arvostelleet nykyistä ohjetta muun muassa siitä, että se jättää yhtiöille liian paljon liikkumavaraa sen suhteen, mitä tietoja yritys näkee olennaiseksi raportoida.

KAIKKI PUOLUEET KANNATTAVAT MYÖS MUIDEN VEROTIETOJEN AVOIMUUDEN LISÄÄMISTÄ
Väite 8: Suomen tulee edistää aktiivisesti verotukseen liittyvien tietojen julkisuutta sekä kansallisesti että EU-tasolla (esim. säätämällä verotukseen liittyvät oikeudenkäyntiasiakirjat julkisiksi, lisäämällä edunsaajarekisterin avoimuutta tai edellyttämällä, että tilinpäätökset ovat maksuttomasti saatavilla).
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Ei osaa sanoa tai puolueella ei kantaa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä
Voit lukea perustelut puolueen vastaukselle klikkaamalla puolueen logoa.
Name of the party

Myös verotietojen julkisuuden lisääminen sai (osittaista tai täyttä) kannatusta kaikilta puolueilta. Verotietojen nykyistä laajemmalla läpinäkyvyydellä paitsi ennaltaehkäistäisiin verovälttelyä, myös parannettaisiin kansalaisten ja poliitikkojen tiedonsaantimahdollisuuksia, ja sitä kautta mahdollisuuksia osallistua veroista käytävään keskusteluun.

PS ja KD muistuttivat vastauksissaan yksityisyydensuojan tärkeydestä. Vihreät ja Kokoomus korostivat puolestaan kansainvälisen tietojenvaihdon tärkeyttä.

KD JA PS SUHTAUTUVAT KIELTEISESTI KANSAINVÄLISEEN MINIMIYHTEISÖVEROKANTAAN
Väite 9: Suomen tulee edistää aktiivisesti kansainvälisen minimiyhteisöverokannan käyttöönottoa EU:ssa ja OECD:ssa.
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Ei osaa sanoa tai puolueella ei kantaa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä
Voit lukea perustelut puolueen vastaukselle klikkaamalla puolueen logoa.
Name of the party

Kansainvälisen minimiyhteisöverokannan käyttöönottoa EU:ssa ja OECD:ssa kannattivat täysin tai osittain kaikki puolueet KD:ta ja PS:a lukuun ottamatta. Minimiyhteisöverokannan tavoitteena on rajoittaa voitonsiirtoa sekä yhteisöverokannoilla ja erityisillä veroeduilla käytävää maiden välistä verokilpailua.

PS perusteli kielteistä kantaansa sillä, ettei sitovasta minimitasosta sopuun pääseminen ole puolueen mukaan todennäköistä, ja toteutuessaan minimiverokanta todennäköisesti asettuisi niin alas, ettei se palvelisi tarkoitustaan. KD vetosi puolestaan “kansalliseen budjettisuvereniteettiin”, joka ilmeisesti KD:n mukaan menetettäisiin, jos minimiyhteisöverokannasta sovittaisiin kansainvälisesti. Kokoomus piti minimiverokannan asettamista tarpeellisena, jos verokilpailu kiihtyy. Kokoomus kantoi kuitenkin huolta siitä, että minimiyhteisöverokannasta voisi todellisuudessa syntyä samalla maksimiverokanta.

PS VASTUSTAA KEHITTYVIEN MAIDEN VEROHALLINNOILLE SUUNNATUN TUEN LISÄÄMISTÄ
Väite 10: Suomen tulee lisätä tukeaan kehittyvien maiden verohallintojen vahvistamiseen tähtäävälle työlle.
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Ei osaa sanoa tai puolueella ei kantaa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä
Voit lukea perustelut puolueen vastaukselle klikkaamalla puolueen logoa.
Name of the party

Viimeisessä monivalinnassa esitettiin, että Suomen tulisi lisätä tukeaan kehittyvien maiden verohallintojen vahvistamiselle. Kaikki puolueet Perussuomalaisia lukuun ottamatta olivat tästä joko täysin tai osittain samaa mieltä. SDP, Kokoomus ja KD nostivat vastauksissaan esiin, että Suomen verohallinto ja siihen liittyvä osaaminen ovat korkealla tasolla, ja tätä osaamista tulisi hyödyntää myös kehittyvien maiden verohallintojen vahvistamiseen tähtäävässä työssä. PS puolestaan piti tärkeänä, että kehitysapua pienennetään nykyisestä. Olemassa olevan kehitysavun uudelleensuuntaaminen verohallintojen vahvistamiseen sai puolueelta kuitenkin varovaista kannusta.

Mitä muita keinoja puolueet esittivät verovälttelyn kitkemiseksi?

Monivalintojen jälkeen puolueille annettiin vielä tilaisuus tuoda esiin muita kuin kyselyssä mainittuja keinoja verovälttelyn kitkemiseksi ja veropohjan tiivistämiseksi. Mahdollisuutta hyödynsi lähinnä Kokoomus, joka korosti vastauksessaan harmaaseen talouteen ja talousrikollisuuteen puuttumisen tärkeyttä. Keinoiksi listattiin mm. verotunnuksen käyttöönotto, tiedonsaannin ja -vaihdon parantaminen sekä tyyppihyväksytyt kassajärjestelmät. Lopuksi Kokoomus esitti verovälttelyyn liittymättömiä toimia, joilla Suomen verojärjestelmää pystyttäisiin puolueen mukaan parantamaan. Näitä olivat mm. yhteisöveron ja ylimpien tuloluokkien rajaveroasteiden alentaminen. Jälkimmäinen tarkoittaisi käytännössä kevennyksiä korkeimpien ansiotuloveroluokkien verotukseen.

Sekä Kokoomus että KD esittivät vastauksissaan myös ammattiyhdistysliikkeen osinkojen verovapauteen puuttumista, jolla ei ole varsinaista yhteyttä verovälttelyteeman kanssa. Ammattiyhdistysliikkeen saama verokohtelu on samanlainen kuin kaikilla muilla yleishyödyllisillä yhteisöillä, eikä niillä ole verosuunnittelun avulla mahdollisuuksia vaikuttaa osinkotuloista maksettavien verojen määrään. Yleishyödyllisten yhteisöjen verovapautta voidaan kuitenkin pitää ongelmallisena veropohjan tiiviyden näkökulmasta. Mahdollisuutta asettaa yleishyödyllisten yhteisöjen ja muiden osinkoverosta vapautettujen tahojen osingoille lähdevero selvitetään paraikaa hallituksen toimesta.

Kaksi puoluetta ei kerro kantojaan

Keskusta ja RKP kieltäytyivät vastaamasta Finnwatchin kyselyyn. Keskusta ilmoitti lyhyesti puolueen olevan sitoutunut Marinin hallituksen hallitusohjelmaan. RKP puolestaan ilmaisi, ettei puolueella ole mahdollista vastata näin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Yleisellä tasolla RKP kertoi kuitenkin, että puolue tuomitsee veronkierron kaikissa sen muodoissa ja työskentelee aktiivisesti veropakoa ja harmaata taloutta vastaan.

Tutkimusten mukaan suomalaiset kokevat verojen maksamisen tärkeäksi kansalaisvelvollisuudeksi. Tämän valossa voidaan pitää epätodennäköisenä, että avoimesti verovälttelyä kannattava puolue saisi osakseen laajaa kannatusta. Tyypillistä onkin, että kaikki puolueet kertovat ylätasolla kannattavansa verovälttelyn vastaisia toimia, mutta tosiasiallinen valmius muutoksiin paljastuu vasta teknisissä yksityiskohdissa. RKP:n ja Keskustan osalta äänestäjät eivät toistaiseksi tiedä, missä määrin puolueen ylätason linjaukset näkyvät käytännön kysymyksissä.  

Näin kysely toteutettiin

Kyselyssä esitettiin eduskuntapuolueille kymmenen monivalintakysymystä erilaisista verovälttelyn torjuntaan liittyvistä toimista. Kysymysten aiheena olevat toimenpiteet pohjautuvat erilaisiin tutkimuksiin ja raportteihin kuten OECD:n BEPS-hankkeen ja VM:n yritysverotuksen asiantuntijaryhmän suosituksiin. Puolueilla oli mahdollisuus perustella kantansa sekä esittää tarkempia tietoja siitä, minkälaisia lakimuutoksia (tai muita muutoksia) puolue toivoisi tehtävän nykytilanteeseen nähden. Kyselyn päättävässä avoimessa kysymyksessä puolueille annettiin myös mahdollisuus kertoa muista keinoista, joilla puolue kitkisi verovälttelyä. 

Puolueiden suhtautumista verovälttelyn kitkemistoimiin kuvaavassa kuvaajassa puolueiden sijainti on määritetty monivalintavastausten perusteella siten, että jokaisesta ‘Täysin samaa mieltä’ -vastauksesta saa 5 pistettä ja ‘Osittain samaa mieltä’ -vastauksesta 4 pistettä. ‘Osittain eri mieltä’ -vastauksesta on annettu 2 pistettä ja ‘Täysin eri mieltä’ -vastauksesta yksi piste. ‘Ei osaa sanoa / puolueella ei ole kantaa’ vastausta ei ole huomioitu pisteiden laskennassa eli se ei vaikuta pisteytykseen alentavasti eikä nostavasti. Kyseistä vastausvaihtoehtoa ei käytetty kyselyn vastauksissa kuin kerran. Pisteytys ei huomioi puolueiden avoimiin kenttiin kirjoittamia lisätietoja, ja kuvastaa siten vain puolueiden myönteisyyttä kyselyn kohteena olleita toimia kohtaan.

Puolueiden vastausten keskiarvot eri osa-alueiden väittämiin asteikolla 1–5.