Aurinkosähkön pimeä puoli

Tutkimusartikkelit

Kiinassa valmistetut aurinkopaneelit dominoivat markkinoita niin meillä kuin maailmallakin. Maailman kymmenestä suurimmasta aurinkopaneelien valmistajasta seitsemän on kiinalaisia yrityksiä ja yksi, Canadian Solar, on rekisteröity Kanadaan, mutta valmistaa paneelit pääosin Kiinassa. 

Aurinkopaneelit (module) koostetaan useista kymmenistä aurinkokennoista (cell), jotka muuttavat auringon säteilyn sähköenergiaksi. Kennojen yleisin valmistusmateriaali on polypii (photovoltaic/solar-grade polysilicon). Arviolta yli 90 prosenttia markkinoilla olevista aurinkokennoista on polypiistä valmistettuja yksi- tai monikidepiikiekkokennoja (mono/multi(poly)crystalline); loput ovat niin sanottuja ohutkalvokennoja (thin-film), jotka valmistetaan esimerkiksi kadmiumtelluridista. Nanoteknologiaan perustuvat aurinkokennot ovat tutkimusasteella, mutta eivät vielä kaupallisessa käytössä. 

Viisi kuudesta tuotantokapasiteetiltaan suurimmasta aurinkokennojen valmistukseen käytettävän polypiin valmistajasta ovat kiinalaisia yrityksiä. Niistä neljällä on toimintaa uiguurien autonomisella alueella Xinjiangissa. Kiina syyllistyy Xinjiangissa systemaattiseen uiguurien ja muiden muslimivähemmistöjen sortoon, jota muun muassa ihmisoikeusjärjestöt Amnesty International ja Human Rights Watch pitävät rikoksina ihmisyyttä vastaan. Viranomaiset ovat rakentaneet alueelle kaiken kattavan valvontajärjestelmän, ja satoja tuhansia, jopa miljoona, uiguuria ja muiden muslimivähemmistöjen edustajaa on ollut suljettuna niin sanotuille “uudelleenkoulutusleireille” mielivaltaisista syistä ilman oikeudenkäyntiä. Kiinan valtio ensin kielsi leirien olemassaolon, mutta myöhemmin perusteli niissä olevan kyse muun muassa “ammatillisesta koulutuksesta” ja muslimivähemmistön “radikalisoitumisen ehkäisemisestä”. Leireillä eletään tiukan ohjelman mukaan, ja siellä olijoiden on osallistuttava opetukseen, joka koostuu pitkälti mandariinikiinan opettelusta ja poliittisesta propagandasta. Todistajalausuntojen mukaan leireillä käytetään niin henkistä kuin fyysistä kidutusta. Leireihin ja leireiltä valmistuneiden henkilöiden työllistymiseen liittyy myös epäilyjä pakkotyöstä. 

Aurinkopaneelien tuotantoon liittyvä pakkotyön riski koskee erityisesti Xinjiangissa tapahtuvaa polypiin tuotantoa ja toimitusketjuja. Kiinassa tuotettu polypii on lisätty Yhdysvaltojen työministeriön ylläpitämälle listalle pakkotyöllä tuotetuista tuotteista. Lisäys tehtiin poikkeuksellisesti listan säännöllisen päivityssyklin ulkopuolella uiguureihin ja muslimivähemmistöihin Xinjiangissa kohdistuvien ihmisoikeusloukkausten vakavuuden takia. 

Polypiin tuotanto on energiaintensiivistä raskasta teollisuutta, jossa käytetään paljon kemikaaleja. Polypiitä valmistetaan kvartsista kaksivaiheisessa prosessissa puhdistamalla kvartsi muista alkuaineista. Prosessin ensimmäisestä vaiheesta saadaan 95–99 prosenttista niin sanottua metallurgista piitä (metallurgical-grade silicon), jota käytetään muun muassa alumiinin seosaineena. Jotta siitä voitaisiin valmistaa aurinkopaneeleja, se pitää puhdistaa vielä paljon puhtaammaksi polypiiksi. Tuotantovaiheessa eri lähteistä peräisin olevaa metallurgista piitä voidaan sekoittaa keskenään. 

Vielä viisitoista vuotta sitten Kiinan osuus polypiin tuotannosta oli marginaalinen, mutta nyt se tuottaa arviolta jo lähes 80 prosenttia kaikesta maailman polypiistä. Xinjiangin osuus polypiin globaalista tuotannosta on eri arvioiden mukaan noin 4050 prosenttia. Polypiin tuotannon keskittymistä Kiinaan ja Xinjiangiin on vauhdittanut erityisesti halpa, kivihiilellä tuotettu energia. Noin 40 prosenttia polypiin tuotantokustannuksista muodostuu sähkön hinnasta. Xinjiangissa aluehallinto on vuodesta 2016 lähtien myös edistänyt polypiin tuotantoa osana virallista kasvustrategiaa. Osa strategiassa hahmotelluista konkreettisista toimenpiteistä polypiin tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi liittyy niin sanottua “liikatyövoimaa” (ks. lisää alla) työllistäville yrityksille myönnettyihin tukiin. Lisäksi polypiin tuotantoketjuun kuuluville yrityksille, jotka toimivat tietyistä teollisuuspuistoista käsin, on luvattu verotukia ja muuta “lisäarvoa” aluehallinnon taholta. 

Polypiistä valmistetaan eri menetelmää hyödyntäen joko yksi- tai monikidepiitankoja (ingot), joista tehdään yksi- tai monikidepiikiekkoja (wafer), ja edelleen yksi- tai monikidepiikiekkokennoja ja -paneeleita. Piikiekkojen tuotannosta Kiinan osuus on peräti 97 prosenttia. Muun muassa BloombergNEF-tutkimuslaitoksen aurinkopaneeliasiantuntijan mukaan piitankojen valmistajat tyypillisesti hankkivat raaka-ainetta useista eri lähteistä suojatakseen itseään mahdollisilta saatavuusongelmilta, ja tankojen valmistusvaiheessa eri lähteistä peräisin olevaa polypiitä voidaan sekoittaa keskenään. Myös aurinkokennot voidaan koostaa useista eri piitangoista tehdyistä piikiekoista. Eri lähteistä peräisin olevien raaka-aineiden ja materiaalien sekoittaminen keskenään tuotantoprosessin eri vaiheissa vaikeuttaa raaka-aineen jäljitettävyyttä ja lisää pakkotyön riskiä valmiissa tuotteissa. 

Suurimmat kiinalaiset aurinkopaneeleita valmistavat yritykset ovat vertikaalisesti integroituja yrityksiä, jotka valmistavat paitsi paneeleita myös piitankoja ja -kiekkoja sekä aurinkokennoja. Niiden tuotantolaitokset sijaitsevat pääsääntöisesti Xinjiangin ulkopuolella, mutta tästä huolimatta niiden toimitusketjut ulottuvat sinne usein. Yhteyksiä eri aurinkopaneelivalmistajien, Xinjiangissa tuotetun polypiin ja uiguurien ja muiden muslimivähemmistöjen pakkotyöepäilyjen välillä on avattu alla olevassa taulukossa 2. 

Suomessa markkinoitavien aurinkopaneelien vastuullisuus

Tätä artikkelia varten Finnwatch pyysi 13 Suomessa aurinkosähköjärjestelmiä markkinoivalta yritykseltä tietoja niiden käyttämien aurinkokennojen tuotantoketjuista sekä siitä, miten on ovat varmistaneet, ettei niiden valmistukseen liity uiguureilla tai muilla muslimivähemmistöillä teetettävää pakkotyötä. Finnwatchin kysely lähetettiin seuraaville yrityksille: Finnwind, Freebo, Green Energy Finland, Helen, Naps Solar Systems, Oomi, Playgreen, Rexel Finland, Scanoffice, Solar Finland, Solarigo Systems, Solarvoima ja Solnet Green Energy. Yritykset haarukoitiin asiantuntijahaastattelujen perusteella. 

Finnwind, Freebo, Rexel Finland, Solarvoima ja Solnet Green Energy eivät vastanneet Finnwatchin kyselyyn lainkaan. Green Energy Finland ilmoitti, ettei sen ole mahdollista vastata Finnwatchin kyselyyn annetussa aikataulussa. Yritys ei kuitenkaan pyytänyt lisäaikaa vastaamiseen vaikka sille tarjottiin tätä mahdollisuutta useaan otteeseen.

Yritysten vastaukset on koottu alla olevaan taulukkoon 1. Lähes kaikki Finnwatchille vastanneet yritykset ovat pyrkineet varmistumaan toimitusketjujensa vastuullisuudesta lähinnä esittämällä aihepiiriin liittyviä kysymyksiä ensimmäisen portaan tavarantoimittajilleen, jotka ovat yrityksestä riippuen joko eurooppalaisia tukkureita tai aurinkopaneelien valmistajia. Monessa yrityksessä paneelien tuotantoketjujen vastuullisuutta on ryhdytty selvittämään, kun epäilyt uiguureilla teetettävästä pakkotyöstä nousivat julkisuuteen aiemmin tänä vuonna. Vastaukseksi kyselyihinsä yritykset ovat saaneet lähinnä erilaisia paneelivalmistajien vakuutuksia siitä, ettei niiden toiminnassa tai toimitusketjuissa hyväksytä tai esiinny pakkotyötä. Finnwatch ei pidä paneelivalmistajien yksipuolisia vakuutuksia uskottavana vastuullisuuden valvontana. 

Vain kaksi yritystä, Oomi ja Scanoffice, toimittivat Finnwatchille tietoa joidenkin niiden markkinoimien aurinkopaneelien valmistuksessa käytetyn polypiin valmistajista. Oomin antamat yksityiskohtaiset tiedot koskevat osaa sen kuluttajamyynnissä olevia aurinkopaneeleita, jotka se hankkii Scanofficelta. Helen ja Solar Finland/Salo Tech toimittivat Finnwatchille tietoa kiinalaisen piin alkuperästä vain maakuntatasolla. Toisin kuin muut tässä artikkelissa käsitellyt yritykset, Solar Finland/Salo Tech valmistaa aurinkokennoja ja -paneeleita Suomessa. Playgreen ja Solarigo Systems toimittivat Finnwatchille tietoa yksityiskohtaisemmin vain niiden markkinoimien aurinkopaneelien valmistajista; lisäksi Solarigo Systems toimitti tietoa sen markkinoimissa tuotteissa käytetyn piin alkuperästä maatasolla. Naps Solar Finland antoi Finnwatchille vain hyvin pintapuolista tietoa. Kaikkien kyselyyn vastanneiden yritysten markkinoimien aurinkopaneelien tuotantoketjut ulottuvat Kiinaan, ja niiltä osin kuin yritykset antoivat Finnwatchille tietoa tuotantoketjuihin kuuluvista alihankkijoista, ne ovat kaikki altistuneet uiguureilla ja muilla muslimivähemmistöillä Xinjiangissa teetetylle pakkotyölle (ks. lisää ao. taulukko 2). Finnwatch kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita yrityksiä. 

Taulukko 1 Aurinkopaneeleita Suomessa markkinoivien yritysten vastaukset

Yritys

Lisätietoja yrityksestä

Yrityksen Finnwatchille antamat tiedot sen markkinoimien aurinkopaneelien tuotantoketjuista

Vastuullisuuden varmistus

Helen Yritys markkinoi kuluttajille ja yrityksille aurinkosähköjärjestelmiä. 


Yritys markkinoi vain yksikidepiikiekkopaneeleita. 

Yrityksen markkinoimat aurinkopaneelit, valmistaa JASolar ja LONGi. Ko. valmistajat valmistavat myös paneeleissa käytetyt aurinkokennot ja piikiekot. Helen toimitti Finnwatchille valmistajien tuotantolaitosten tarkat nimi- ja osoitetiedot. 


Helenin vastauksen mukaan sen markkinoimien JASolarin ja LONGi:n aurinkopaneelien valmistukseen käytetty polypii tulee Xinjiangista ja Sichuanin maakunnasta Kiinasta.

Yrityksellä on käytössään Code of Conduct, jossa kielletään pakkotyö. Tavarantoimittajille tehdään vastuullisuuskyselyitä ja tarvittaessa vastuullisuutta valvotaan myös auditoinnein.


Yrityksen mukaan sen markkinoimien aurinkopaneelien valmistajat JASolar ja LONGi ovat sitoutuneet seuraamaan omaa hankintaketjuaan raaka-aineen tasolle asti ja arvioimaan raaka-aineen toimittajat säännöllisesti. Ne ovat myös allekirjoittaneet Solar Energy Industries -järjestön sitoumuksen pakkotyön kitkemiseksi. 


Naps Solar SystemsYritys markkinoi kuluttajille ja yrityksille aurinkosähköjärjestelmiä. Se on myös aurinkopaneelien tukkumyyjä. 


Yritys markkinoi pääasiassa yksikidepiikiekkopaneeleita.

Yrityksen mukaan sen hankintaketjut ulottuvat “varmuudella Kiinaan”, ja sen käyttämien aurinkopaneelien valmistajat ovat alan suuria yrityksiä. Se ei kuitenkaan toimittanut Finnwatchille tarkempia tietoja sen käyttämien paneelien valmistajista tai niiden tuotantoketjuista. 

Yritys on kevään 2021 aikana selvittänyt sen aurinkopaneelitoimittajien vastuullisuusraportointia ja sopimuskumppaniensa tekemien lisäselvitysten avulla sen markkinoimien tuotteiden kestävyyttä. Asian selvittäminen on yrityksen mukaan edelleen kesken. 


Yrityksen sopimuskumppanit ovat suuria, eurooppalaisia aurinkopaneelien maahantuojia ja välittäjiä. Yrityksen mukaan sen toimintamalli on sellainen, ettei se ole sitoutunut mihinkään tuotteeseen vaan tuotteita voidaan vaihtaa nopeastikin ja yrityksen itsensä yksipuolisella päätöksellä. 

Oomi Yritys markkinoi kuluttajille ja yrityksille aurinkosähköjärjestelmiä. 


Yritys markkinoi kuluttajille sekä yksi- että monikidepiikiekkopaneleita, ja yrityksille vain yksikidepiikiekkopaneeleita. 

Yritys hankkii sen kuluttajille markkinoimat aurinkopaneelit Scanofficelta (ks. alla). Oomin kuluttajille markkinoimat Premium -aurinkopaneelit ja niissä käytetyt aurinkokennot valmistaa ZNShine Solar, Basic-paneelit taas valmistaa Canadian Solar. 


Oomi hankkii yritysasiakkaille markkinoimansa aurinkopaneelit eurooppalaisilta tukkureilta. Tänä vuonna se on toimittanut yritysasiakkaille LONGi:n ja Trina Solarin valmistamia aurinkopaneeleita. Ko. valmistajat valmistavat myös paneeleissa käytetyt kennot. Oomi toimitti Finnwatchille valmistajien tuotantolaitosten tarkat nimi- ja osoitetiedot. Yrityksen mukaan se on pyytänyt käyttämiltään tukkureilta tietoa myös paneelien valmistukseen käytetyn piin alkuperästä. Asian selvittäminen on kesken.

Oomilla on käytössään Code of Conduct, jossa kielletään pakkotyön käyttö. 


Kuluttajamyynnin osalta ks. Scanoffice. 


Yritysmyynnin osalta yritys toimitti Finnwatchille Trina Solarin toimintaperiaatteet, joissa kielletään pakkotyön käyttö. Se myös toimitti Finnwatchille kopion LONGi:n pakkotyötä koskevasta lausunnosta maaliskuulta 2021, jossa vakuutetaan yrityksen ponnistelevan pakkotyön kitkemiseksi ja kerrotaan, että se on ohjannut lisäresursseja toimitusketjujensa valvontaan. Oomi toimitti Finnwatchille myös kopion LONGi:n joulukuussa 2020 päivätystä  Code of Conductista, jossa vakuutetaan että yritys ei käytä pakkotyötä tai pakkotyöllä tuotettuja tuotteita tai raaka-aineita. 

PlaygreenYritys markkinoi kuluttajille ja yrityksille aurinkosähköjärjestelmiä. 

Yrityksen markkinoimat aurinkopaneelit ovat LONGi:n ja Sharpin valmistamia. Ne valmistetaan Kiinassa. Yrityksen mukaan se ei ole saanut paneelivalmistajilta tarkempia tietoja sen markkinoimien aurinkopaneelien tuotantoketjuista.


Playgreen kuuluu Nordic Waterproofing -konserniin, jolla on käytössä pakkotyön kieltävä Code of Conduct. 


Lisäksi yritys kertoi lähestyneensä sen markkinoimien aurinkopaneelien valmistajia erityisellä kyselyllä. 


Yrityksen mukaan toinen sen käyttämien paneelien valmistajista, LONGi, “ei toimita ulkomaille Xinjiangissa valmistettuja tuotteita”. Yritys myös toimitti Finnwatchille kopion LONGi:n vuoden 2019 vastuullisuusraportista ja pakkotyötä koskevasta lausunnosta lokakuulta 2020, jossa viitataan mahdollisiin pakkotyöepäilyihin perustuviin maahantuontikieltoihin erityisesti Yhdysvalloissa ja vakuutetaan yrityksen ponnistelevan sen varmistamiseksi, että sen vientituotteet ovat “pakkotyövapaita”.  


Yritys ei ole saanut toiselta sen käyttämien paneelien valmistajista, Sharpilta, vastausta kyselyynsä.

ScanofficeYritys markkinoi kuluttajille ja yrityksille aurinkosähköjärjestelmiä jälleenmyyjäverkostonsa kautta. 


Yritys markkinoi tällä hetkellä sekä yksi- että monikidepiikiekkopaneeleita. Se ilmoittaa kuitenkin siirtyvänsä täysin yksikidepiikiekkopaneeleihin niiden paremman tehokkuuden ja kauniin värin vuoksi. 

Osan yrityksen markkinoimista aurinkopaneeleista ja niissä käytetyt aurinkokennot valmistaa Kiinassa ZNShine Solar. Yritys toimitti Finnwatchille myös listan ZNShine Solarin valmistamien paneelien valmistuksessa käytettyjä piikiekkoja ja polypiitä valmistavista yrityksistä. 

 

Yrityksen mukaan se ei ole saanut Canadian Solarilta tietoa sen markkinoimien aurinkopaneelien valmistuksessa käytettyjen aurinkokennojen ja piikiekkojen valmistuspaikoista. Yrityksen mukaan niiden valmistuksessa käytetty pii tulee pääosin Kiinasta.

Yrityksen mukaan ZNShine Solarilta saatujen tietojen mukaan ZNShine Solarille “ei tule tuotteita Xinjiangin alueelta”. 


Yritys toimitti Finnwatchille kopion Canadian Solarin Iso-Britanniassa antamasta modernin orjuuden vastaisesta lausunnosta, jossa yritys vakuuttaa sitoutuneensa noudattamaan pakkotyön vastaista sääntelyä kaikissa sen toimintamaissa ja varmistamaan, ettei sen toimitusketjuissa esiinny pakkotyötä.
Solar FinlandSolar Finland Oy -konserni muodostuu neljästä tytäryhtiöstä.

 

Salo Tech Oy valmistaa aurinkopaneeleita. SaloSolar Oy suunnittelee, markkinoi ja asentaa kuluttajille ja yrityksille aurinkosähköjärjestelmiä. Salo Automation Oy valmistaa aurinkopaneeleiden valmistukseen tarkoitettuja tuotantolinjastoja. Salo Energia Oy tuottaa ja myy aurinkosähköä.

 

Salo Tech Oy valmistaa ja markkinoi vain yksikidepiikennopaneeleita.  

Yrityksen tytäryhtiö Salo Tech Oy valmistaa aurinkopaneeleita Suomessa. Yrityksen mukaan sen käyttämät yksikidepiikiekot valmistetaan Kiinassa, Ranskassa, Taiwanissa ja Thaimaassa, ja niiden valmistuksessa käytetty pii tulee puolestaan Kiinasta, Ranskasta tai Taiwanista. 


Yrityksen mukaan sen tuotteissa käytetty kiinalainen pii tulee Yunnanin, Guangxin ja Sichuanin maakunnista Etelä-Kiinasta. Yritys ei antanut Finnwatchille tarkempia tietoja sen toimitusketjusta liikesalaisuuksiin vedoten. 

Yrityksen mukaan sen käyttämiin yksikidepiikiekkoihin on saatavilla raaka-aineen alkuperätodistukset. Yritys ei toimittanut Finnwatchille tarkempia tietoja alkuperätodistuksista solmimastaan salassapitosopimuksesta johtuen.  

Solarigo Systems OyYritys markkinoi kuluttajille ja yhteisöille aurinkosähköjärjestelmiä. 


Yritys markkinoi vain yksikidepiikennopaneeleita. 

Solarigon markkinoimat paneelit valmistaa JinkoSolar. Yrityksen mukaan sen tukkuliikkeeltä saaman tiedon mukaan sen käyttämien paneelien valmistuksessa käytetty pii tulee Kiinasta. Yritys ei toimittanut Finnwatchille muuta tietoa paneelien tuotantoketjuista.

Yrityksen mukaan se ei hyväksy pakkotyötä missään muodossa. 

 

Lisäksi yritys kertoi lähestyneensä sen tavarantoimittajia erityisellä kyselyllä helmikuussa 2021. Yrityksen mukaan sen saamien vastauksien perusteella Solarigon Systemsin markkinoimien aurinkopaneelien valmistuksessa ei ole käytetty pakkotyötä. Vastauksen taustalla on Jinko Solarin vakuutus siitä, ettei se käytä pakkotyötä.

Yksi maailman suurimmista paneelivalmistajista, Jinko Solar, toimii Xinjiangissa

Jinko Solar on kiinalainen yritys, joka valmistaa piitankoja ja -kiekkoja sekä aurinkokennoja ja -paneeleita. Vuonna 2019 sen markkinaosuus aurinkopaneeleista oli lähes 13 prosenttia, ja se on toimittanut aurinkopaneeleita yli sataan maahaan. Yrityksellä on useita tuotantolaitoksia eri puolella Kiinaa, mukaan lukien Xinjiangissa, jonne se perusti tytäryhtiön vuonna 2016. Jinko Solarin piitangoista yli 40 prosenttia valmistetaan Xinjiangissa. 

Medialähteiden mukaan Jinko Solarin Xinjiangin tehtaan työvoimasta yli puolet kuuluu etnisiin vähemmistöihin, ja se on myös työllistänyt niin sanottua “liikatyövoimaa” valtiollisten kehitys- ja köyhyysohjelmien kautta. Kiinassa käytetty termi “liikatyövoima” viittaa maaseudun köyhälistöön kuuluviin henkilöihin, jotka siirretään pois kotiseuduiltaan työskentelemään tehtaisiin. Xinjiangissa liikatyövoiman on usein mahdotonta kieltäytyä heille osoitetusta työstä, sillä kieltäytyminen voi johtaa esimerkiksi heidän tai heidän läheistensä “uudelleenkoulutukseen”. Sen selvittäminen, ovatko valtiollisten köyhyys- ja kehitysohjelmien kautta työllistetyt tai siirretyt uiguurit ja muihin muslimivähemmistöihin kuuluvat henkilöt ottaneet heille osoitetun työn vastaan täysin vapaasta tahdostaan vai painostuksen alla, on Xinjiangin nykytilanteessa käytännössä mahdoton tehtävä. Kiinan valtio kontrolloi tarkasti tiedonkulkua Xinjiangista ulos ja matkustamista Xinjiangiin, mikä entisestään vaikeuttaa tietojen keräämistä ja vahvistamista.

Jinko Solarin Xinjiangin tehdas sijaitsee teollisuuspuistossa (Xinyuan Industrial Park), jossa toimii myös vankila ja Sheffield Hallam Universityn julkaisemassa selvityksessä siteerattujen lähteiden mukaan uudelleenkoulutusleiri. Tehtaiden sijainti teollisuuspuistossa on Xinjiangin konteksissa yksi uiguureilla ja muilla muslimivähemmistöille teetetyn pakkotyön indikaattoreista. Teollisuuspuistossa toimivat tehtaat työllistävät usein “koulutuksessa” olevia tai “valmistuneita” uiguureita. Human Rights Watchin mukaan mielivaltaisesti uudelleenkoulutusleireille suljetuilla tai vastavapautuneilla uiguureilla ja muilla muslimivähemmistöillä teetetty pakkotyö täyttää joissain tapauksissa orjuuttamisen tunnusmerkit. Kiina on kieltänyt niin uudelleenkoulutusleirien kuin teollisuuspuistojen yhteyden pakkotyöhön. 

Jinko Solar hankkii piitankojen raaka-aineena käytettävää polypiitä ainakin Daqo New Energy -yritykseltä, jonka toiseksi suurin asiakasyritys se Sheffield Hallam Universityn tekemän selvityksen mukaan on. Daqo on yksi neljästä maailman suurimpiin kuuluvista polypiin valmistajista, joilla on toimintaa Xinjiangissa. Daqo valmistaa polypiitä vain Xinjiangissa, mistä se toimittaa polypiitä paitsi Jinko Solarin Xinjiangin tehtaalle myös Jinko Solarin tehtaille Sichuanin ja Jianxin maakunnissa. Daqo toimittaa polypiitä myös useille muille piitankoja ja -kiekkoja sekä aurinkokennoja ja -paneeleita valmistaville yrityksille (ks. lisää ao. taulukko 2). Yhdysvallat on asettanut Daqon ja toisen Xinjiangissa toimivan merkittävän polypiin valmistajan, GCL-Poly Energy Holdings Companyn, kieltolistalle. Toimenpide rajoittaa yhdysvaltalaisten yritysten vientiä kyseisille yrityksille. Päätöksen takana ovat kiinalaisyritysten mahdolliset yhteydet uiguurien ja muiden muslimivähemmistöjen sortoon Xinjiangissa.

Sheffield Hallam Universityn selvityksen mukaan Daqo on omissa yritysmateriaaleissaan maininnut saaneensa valtiolta tukia niin sanottuun työhönsijoittamiseen. Liikatyövoiman siirtoihin viitataan usein kiinalaisissa lähteissä työhönsijoittamisena, joten on mahdollista, että Daqo on työllistänyt liikatyövoimaa omissa tuotantolaitoksissaan. Daqo on myös vastaanottanut erilaisia tukia Xinjiangin tuotanto- ja rakennuskomennuskunta XPCC:ltä yli sadan miljoonan yuanin arvosta. XPCC, tai bingtuan kuten se myös tunnetaan, on nyky-Kiinassa ainutlaatuinen taloudellinen ja puolisotilaallinen organisaatio, joka hallinnoi osaa Xinjiangista, ja pyörittää siellä muun muassa merkittävää yritysimperiumia sekä useita vankiloita. Se vastaa suoraan Kiinan keskusjohdolle. Monet asiantuntijat pitävät XPCC:tä Xinjiangin kolonisaation välineenä. Euroopan unioni asetti XPCC:n johtohenkilöille pakotteita maaliskuussa 2021 uiguureihin ja muihin muslimivähemmistöihin kohdistuvien ihmisoikeusloukkauksien takia. 

Daqo on kuitenkin pääasiassa altistunut pakkotyölle omien toimitusketjujensa kautta. Daqo hankkii metallurgista piitä muun muassa Hoshine Silicon Industry Co. Ltd:ltä (tunnetaan myös nimellä Hesheng). Hoshine Siliconin Xinjiangissa toimiva tytäryhtiö on maailman suurin metallurgisen piin tuottaja. Sheffield Hallam Universityn selvityksen mukaan Xinjiang Hoshine on aktiivisesti rekrytoinut ja työllistänyt siirrettyä liikatyövoimaa, jota paikallishallinto on kiinalaisten medialähteiden mukaan kouluttanut tuhansia erityisesti Hoshine Siliconin tarpeisiin. Se on myös vastaanottanut XPCC:ltä tukia liikatyövoiman ammatillista koulutusta varten. Hoshinen liikatyövoiman rektytointiohjelma tähtää eksplisiittisesti köyhän työvoiman ajattelutavan muuttamiseen. Lisäksi on mahdollista, että myös Xinjiang Hoshine on altistunut pakkotyölle omien toimitusketjujensa kautta. Teollisuuspuistossa, jossa Xinjiang Hoshine toimii (Shanshan Stone Industrial Park), on Sheffield Hallam Universityn selvityksessä siteerattujen lähteiden mukaan peräti kaksi uudelleenkoulutusleiriä. Teollisuuspuiston osassa, jossa uudelleenkoulutusleirit sijaitsevat, louhitaan kvartsia. Lisäksi Xinjiang Hoshine tekee hankintoja valtionyhtiö Xinjiang Tianye Co. Ltd:ltä, joka on vastaanottanut siirrettyä liikatyövoimaa osana valtiollisia köyhyys- ja kehitysohjelmia. On mahdollista, että Xinjiang Hoshine käyttää Xinjiang Tianyen toimittamia kemikaaleja metallurgisen piin valmistuksessa. Kesäkuussa 2021 Yhdysvaltojen tulli- ja rajavalvontaviranomaiset asettivat Hoshine Siliconin ja sen tytäryhtiöiden valmistamat silikapohjaiset (silica) tuotteet sekä siitä valmistetut muut materiaalit ja tuotteet maahantuontikieltoon pakkotyöepäilyjen takia. 

Vastineessaan Sheffield Hallam Universityn selvitykseen Daqo kielsi osallistuneensa valtiollisiin köyhyysohjelmiin tai työllistäneensä liikatyövoimaa tai etnisiin vähemmistöihin kuuluvaa siirrettyä työvoimaa. Se myös sanoi työllistävänsä ylipäätään vain 18 etnisiin vähemmistöihin kuuluvaa henkilöä Xinjiangissa, ja ilmoitti saaneensa omilta tavarantoimittajiltaan vakuutukset siitä, että ne eivät käytä pakkotyövoimaa omassa toiminnassaan. Yritys on myös kutsunut rahoittajia ja toimittajia tutustumaan omaan toimintaansa paikan päällä. Finnwatch ei tavoittanut Daqon alihankkijaa Hoshine Siliconia tai alla olevassa taulukossa 2 käsiteltyjä polypiin valmistajia tätä artikkelia varten. Jinko Solarin mediasuhteita hoitava eurooppalainen pr-toimisto ei lopulta myöskään kommentoinut artikkelia lupauksista huolimatta aikavyöhykkeisiin ja aihepiirin monisyisyyteen liittyviin haasteisiin vedoten. 

Edellä käsitellyt yritykset eivät ole ainoita metallurgisen piin, polypiin tai aurinkopaneelien valmistajia, joilla on tai on ollut toimintaa Xinjiangissa ja joiden mahdollisista yhteyksistä uiguureilla teetettävän pakkotyöhön löytyy viitteitä muun muassa yritysten omista asiakirjoista tai kiinalaista media- ja viranomaislähteistä. Tietoja on löydettävissä kiinalaisista julkisista lähteistä, koska esimerkiksi liikatyövoiman työllistämiseen suhtaudutaan Kiinassa usein myönteisesti; onhan sen taustalla Kiinan valtio. Tähän nostetut esimerkit valottavat kuitenkin niitä erilaisia tapoja, joiden kautta altistuminen pakkotyölle aurinkopaneelien tuotantoketjuisssa voi tapahtua sekä haasteita, joita pakkotyön tunnistamiseen Xinjiangin kontekstissa liittyy. Vaikka Solarigo Systems oli ainoa Finnwatchin kyselyyn vastannut yritys, joka markkinoi Jinko Solarin valmistamia aurinkopaneeleita Suomessa, muutkin yllä käsitellyt esimerkkiyritykset ovat kaikki yhdistettävissä useiden Suomessa markkinoitavien aurinkopaneelien tuotantoketjuihin. Näitä yhteyksiä on käsitelty kattavammin alla olevassa taulukossa 2. Taulukossa on käytetty pääsiallisena lähteenä aiemmin mainittua Sheffield Hallam Universityn julkaisemaa selvitystä

Taulukko 2 Polypiin valmistajien altistuminen pakkotyölle ja niiden asiakasyritykset

Polypiin valmistaja

Lisätietoja valmistajasta

Polypiin valmistajan altistuminen pakkotyölle 

Polypiin valmistajan asiakasyritykset 

Suomessa aurinkopaneeleita markkinoiva yritys, jolla on yhteys polypiin valmistajaan  

Daqo New Energy CorpYrityksen koko polypiin tuotantokapasiteetti sijaitsee Xinjiangissa. Se on asetettu Yhdysvalloissa kieltolistalle epäiltynä yhteyksistä uiguurien ja muiden muslimivähemmistöjen sortoon.

On mahdollista, että Daqo on työllistänyt siirrettyä liikatyövoimaa omissa tehtaissaan.


Yritys hankkii metallurgista piitä muun muassa Hoshine Siliconilta, jolla on toimintaa Xinjiangissa ja joka on työllistänyt siirrettyä liikatyövoimaa. Hoshine Siliconin ja sen tytäryhtiöiden valmistamat silikapohjaiset (silica) tuotteet sekä siitä valmistetut muut materiaalit ja tuotteet on asetettu Yhdysvalloissa maahantuontikieltoon pakkotyöepäilyjen takia. 

Yritys hankkii metallurgista piitä myös Xinjiang Sokesilta, joka sekin on työllistänyt siirrettyä liikatyövoimaa. 

Mm. JASolar, Jinko Solar, LONGi, Tianjin Zhonghuan Semiconductor, Trina Solar


Helen, Oomi*, Playgreen, Scanoffice*, Solarigo SystemsScanofficen mukaan sen ja Oomin markkinoimia paneeleita valmistava ZNShine Solar hankkii piikiekkoja mm. Tianjin Zhonghuan Semiconductorilta.

GCL-Poly Energy Holdings Company

Noin puolet GCL-Polyn polypiin tuotantokapasiteetista sijaitsee Xinjiangissa. 


Yritys valmistaa polypiitä paitsi Xinjiangissa myös Jiangsun maakunnassa; Xinjiangissa se valmistaa paitsi polypiitä myös metallurgista piitä. Se valmistaa myös sekä yksikide- että monikidepiikiekkoja.


Yritys on asetettu Yhdysvalloissa kieltolistalle epäiltynä yhteyksistä uiguurien ja muiden muslimivähemmistöjen sortoon.

GCL-Polyn Xinjiangissa toimiva tytäryhtiö on työllistänyt siirrettyä liikatyövoimaa.


Yritys on hankkinut  metallurgista piitä molempiin polypiin tuotantolaitoksiinsa Hoshine Siliconilta, jolla on toimintaa Xinjiangissa ja joka on myös työllistänyt siirrettyä liikatyövoimaa. Hoshine Siliconin ja sen tytäryhtiöiden valmistamat silikapohjaiset (silica) tuotteet sekä siitä valmistetut muut materiaalit ja tuotteet on asetettu Yhdysvalloissa maahantuontikieltoon pakkotyöepäilyjen takia.

Mm. LONGi, Tianjin Zhonghuan Semiconductor, ZNShine Solar


Se myös toimittaa piikiekkoja Canadian Solarille.

Helen, Oomi, Playgreen, Scanoffice

Tebian Electric Apparatus Stock Company TBEATBEA:n pääkonttori sijaitsee Xinjiangissa, samoin kuin sen polypiitä valmistava tytäryhtiö Xinte New Energy Company.

TBEA on aktiivisesti osallistunut erilaisiin valtiollisiin köyhyysohjelmiin ja työllistänyt siirrettyä liikatyövoimaa omassa toiminnassaan. On kuitenkin epäselvää, onko myös sen tytäryhtiö Xinte New Energy työllistänyt liikatyövoimaa.


Xinte hankkii käyttämäänsä metallurgista piitä Xinjiang Xintao Silicon Industry Co:lta, joka on mahdollisesti työllistänyt siirrettyä liikatyövoimaa. 

Mm. JASolar, LONGi, ZNShine Solar
Helen, Oomi, Playgreen, Scanoffice

Tongwei Solar

Tongwei on kapasiteetiltaan maailman suurin polypiin valmistaja. Se valmistaa myös aurinkokennoja. Tongweilla ei ole toimintaa Xinjiangissa.

Tongwei hankkii käyttämäänsä metallurgista piitä ainakin Sichuanin maakunnasta Sichuan Hengye Silicon Industry Co:lta. Sichuan Hengye Siliconiin ei ole liitetty epäilyjä pakkotyöstä. 


Toisaalta Xinjiangissa toimiva Hoshine Silicon on julkisuudessa ilmoittanut Tongwein olevan myös sen asiakas – minkä Tongwei puolestaan on kieltänyt. Hoshine Silicon on työllistänyt siirrettyä liikatyövoimaa. Hoshine Siliconin ja sen tytäryhtiöiden valmistamat silikapohjaiset (silica) tuotteet sekä siitä valmistetut muut materiaalit ja tuotteet on asetettu Yhdysvalloissa  maahantuontikieltoon pakkotyöepäilyjen takia.

Mm. Jinko Solar, LONGi, Tianjin Zhonghuan Semiconductor, Trina Solar, ZNShine Solar


LONGi valmistaa Tongweilta hankkimastaan polypiistä piitankoja ja -kiekkoja, jotka se myy takaisin Tongweille kennojen valmistusta varten. On mahdollista, että valmistusprosessin aikana LONGi sekoittaa keskenään raaka-aineita eri lähteistä, mukaan lukien Xinjiangista. 

Helen, Oomi, Playgreen, Scanoffice, Solarigo Systems

Yhteenveto

Yritysten ihmisoikeusvastuun ytimessä oleva asianmukaisen huolellisuuden prosessi nojaa toimitusketjujen tuntemiseen aina raaka-aineen tasolle asti. Asianmukainen huolellisuus on proaktiivista ja ennaltaehkäisevää. Sen noudattaminen edellyttää, että yritysten omaan toimintaan, liiketoimintasuhteisiin, tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ihmisoikeusriskit kartoitetaan, ja että tunnistettujen riskien hallitsemiseksi laaditaan suunnitelma, jonka toimeenpanoa seurataan ja jonka tuloksista raportoidaan avoimesti. Jos haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia ei ole mahdollista estää, ne tulee korjata. Aurinkopaneelien kohdalla asianmukainen huolellisuus tarkoittaa toimitusketjujen selvittämistä  ja niihin liittyvien riskien kartoittamista aina kvartsin louhinnan tasolle asti. Jos yritys ei tiedä, mistä edes sen markkinoimien tuotteiden keskeiset raaka-aineet tulevat, se ei voi valvoa tuotteiden vastuullisuutta koko tuotantoketjun osalta. Samalla yrityksen vastuullisuusväittämiltä putoaa pohja.

Uiguurien ja muiden muslimivähemmistöjen pakkotyöepäilyjen taustalla ovat Kiinan valtion toimet. Tämä asettaa kyseenalaiseksi sen, onko ihmisoikeuksia koskevan asianmukaisen huolellisuuden noudattaminen Xinjiangin nykyoloissa ylipäätään mahdollista, vai onko vastuullisesti toimiville ainoa mahdollinen vaihtoehto vetäytyä alueelta. Ranskassa syyttäjänvirasto käynnisti aiemmin tässä kuussa tutkinnan neljän vaatealan yrityksen mahdollisesta osallisuudesta rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Tutkinnan taustalla on epäily Xinjiangissa pakkotyöllä tuotetun puuvillan käytöstä yritysten tuotteiden valmistuksessa. 

Finnwatchin yrityskyselyn perusteella näyttää siltä, että suuri osa Suomessa aurinkopaneeleita markkinoivista yrityksistä ei tiedä paneelien valmistuksessa käytetyn piin alkuperää. Puutteet yritysten asianmukaisen huolellisuuden prosesseissa ovat huolestuttavia paitsi Xinjiangissa tuotettuun polypiihin liittyvien ihmisoikeusloukkausten vakavuuden takia myös siksi, että siirtymä vähähiiliseen talouteen edellyttää laajamittaista uusiutuviin lähteisiin, kuten aurinkosähköön, perustuvien energiajärjestelmien käyttöönottoa ripeällä aikataululla. Uusiutuviin lähteisiin perustuvat energiajärjestelmät vaativat paljon sellaisia resursseja, joiden tuotantoon liittyy merkittäviä ympäristö- ja ihmisoikeusriskejä, joista siirtymässä tulee muistaa huolehtia. 

Positiivista Finnwatchin kyselyyn vastanneiden yritysten vastauksissa oli se, että monet yrityksistä pitivät hyvänä, että aurinkopaneelien tuotantoketjujen vastuullisuutta selvitetään ja vaikuttivat halukkailta kehittämään paitsi omien tuotantoketjujensa myös koko alan vastuullisuutta. Keskeinen haaste tälle kehitystyölle on, että polypiistä valmistettujen aurinkopaneelien tuotantoketjussa raaka-aineen jäljitettävyys on toistaiseksi heikkoa tai jopa olematonta. Yhdysvaltalainen alan yritysten Solar Energy Industries -järjestö (SEIA) on laatinut oppaan polypiistä valmistettujen aurinkopaneelien tuotantoketjujen jäljitettävyyden kehittämiseksi. Myös monet aurinkopaneeleita valmistavista yrityksistä, kuten JASolar, Jinko Solar US, LONGi Solar US, ovat allekirjoittaneet SEIA:n laatiman sitoumuksen, joka tähtää pakkotyön kitkemiseen aurinkopaneelien tuotantoketjuista. Vaikka yksittäisillä yrityksillä voikin joissain tapauksissa jo nyt olla valmiuksia seurata materiaalien kulkua tuotantoprosessin aikana, vaatii raaka-aineiden jäljitettävyyden varmistaminen koko ketjussa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja myös liikesalaisuuksina pidetyn tiedon jakamista aiempaa avoimemmin.

Jotta kaikki tämä hyvä tahto konkretisoituisi ja aurinkopaneelien tuotantoketjut voitaisiin puhdistaa pakkotyöepäilyistä, tarvitaan toimenpiteitä myös valtioilta yritysten kirittämiseksi. Vaikka Xinjiangissa tuotettu polypii onkin tällä hetkellä keskeinen aurinkopaneelien valmistuksessa käytetty raaka-aine, vaihtoehtoja sille on olemassa – myös Kiinassa. Esimerkiksi Jinko Solar on aiemmin ilmoittanut, että se “saattaa” uudelleenjärjestää omat toimitusketjunsa, jos Yhdysvallat asettaa tiukkoja rajoituksia Xinjiangissa osittain tai kokonaan valmistetuille tuotteille. Myös Daqo on keväällä 2021 ilmoittanut luopuneensa suunnitelmista kasvattaa sen polypiin tuotantokapasiteettia Xinjiangissa ja aikovansa avata uusia tuotantolaitoksia esimerkiksi Sisä-Mongoliaan. Euroopassa puolestaan on valmisteilla yritysvastuulaki, joka velvoittaisi yritykset huolehtimaan ihmisoikeuksista niiden koko toimitusketjussa. 

Suomen tulee varmistaa, että komissio tuo kunnianhimoisen aloitteen EU-tason yritysvastuulaista pikaisesti käsittelyyn. EU-tason yritysvastuulain tulee koskea mahdollisimman laajasti kaikkia EU:n alueella toimivia yrityksiä, kattaa yritysten koko arvoketju ja mahdollistaa yritystoiminnan haitallisten ihmisoikeusvaikutusten uhreille vahingonkorvauskanteet eurooppalaisissa tuomioistuimisssa. 

Artikkelia varten on haastateltu muun muassa Aalto-yliopistoa aurinkopaneelien tuotantoprosessista sekä Bernreuter Researchiä polypiin tuotannosta ja markkinoista.