Eduskunnassa käsitellään parhaillaan EU-neuvoston direktiiviehdotusta rajat ylittävien verojärjestelyjen ilmoittamisesta. Jos direktiivi hyväksytään, EU:n sisällä toimivat yritykset ja niille verojärjestelyjä suunnittelevat palveluntarjoajat joutuvat jatkossa raportoimaan verottajalle tietyistä, aggressiivisen verosuunnittelun tunnusmerkit täyttävistä verojärjestelyistä.

Finnwatch pitää direktiiviehdotusta tervetulleena lisätoimenpiteenä aggressiivisen verosuunnittelun torjumisessa.

– Konsultit ja asianajajat, jotka suunnittelevat erilaisia verojärjestelyjä, ovat merkittävässä roolissa aggressiivisen verosuunnittelun mahdollistajina ja ylläpitäjinä. On hyvä, että niiden toimintaan saadaan lisää läpinäkyvyyttä, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Finnwatch on kuluvan vuoden aikana uutisoinut jo kahdesta tapauksesta, joissa verokonsultit ovat suunnitelleet aggressiivisia, hyvin alhaiseen verotuksen tasoon tähtääviä järjestelyjä. Ensimmäinen liittyi kehitysyhteistyövarojen sijoittamiseen Luxemburgin kautta, toinen kansainvälisen kuluttajatuotejätti RB:n veroparatiiseja hyödyntävään liiketoimintamalliin. Molempien järjestelyjen suunnitteluun oli osallistunut tilintarkastus- ja konsulttiyritys PwC.


Vaikeasti sovellettavat tunnusmerkit

Hyvästä tavoitteestaan huolimatta direktiivin toteutusta tulisi Finnwatchin mukaan vielä viilata.

Aggressiivisen verosuunnittelun määrittelemisen sijaan direktiiviehdotuksessa on nyt päädytty listaamaan pitkiä tunnusmerkkien listoja raportoinnin kohteeksi tulevista verojärjestelyistä. Tämä tekee direktiivin soveltamisesta hankalaa. Verojärjestelyjä on mahdollista muokata niin, että ne eivät teknisesti vastaa tunnusmerkkilistoja, mutta niillä saavutetaan veroetuja. Komissio vahvistaa jo direktiiviesityksen tausta-aineistoissa, että tunnusmerkkejä saatetaan joutua päivittämään myöhemmin, sillä ne perustuvat olemassa olevaan tietoon verojärjestelyjen rakenteista.

– Direktiiviin pitäisi lisäksi laatia yleinen periaate, jonka täyttävät verojärjestelyt tulee raportoida riippumatta siitä, löytyvätkö ne tunnusmerkkien listasta. Tämä helpottaisi direktiivin soveltamista, Vartiala toteaa.


Ilman julkisuutta verojärjestelyihin on vaikeaa puuttua

Tunnusmerkit täyttävistä verojärjestelyistä tulee direktiivin myötä ilmoittaa vain viranomaisille. Direktiivin tavoitteena on, että viranomaiset voisivat näin puuttua järjestelyihin jo ennen niiden toteuttamista tai jopa muuttaa lainsäädäntöä.

Finnwatch muistuttaa, ettei veroviranomaisilla ole toimivaltuuksia lainsäädännön muuttamiseen.

– Yleisimmät verojärjestelymallit ovat olleet veroviranomaisten tiedossa jo vuosikausia, mutta niihin on alettu puuttua poliittisesti vasta julkisen paineen seurauksena. Veroviranomaisilta tulee edellyttää esimerkiksi vuosittaista julkista raporttia, johon kootaan yleiset kuvaukset ilmoitusvelvollisten toimittamista verojärjestelyistä. Tämä mahdollistaa julkisen ja poliittisen keskustelun verojärjestelyistä ja niiden suitsimisesta, Vartiala sanoo.


Main benefit -testi ongelmallinen

Ongelmallista direktiiviehdotuksessa on myös ns. main benefit -testi, jonka mukaan osa kansainvälisistä verojärjestelyistä tulee ilmoittaa verottajalle vain, jos niiden ensisijainen tavoite on veroetujen saaminen.

– Pelkästään verotuksellisista syistä tehtävät keinotekoiset järjestelyt ovat jo nyt laittomia, joten verojärjestelyillä saavutetut edut on usein pyritty verhoamaan vain järjestelystä aiheutuneeksi sivutuotteeksi, Vartiala muistuttaa.

Esimerkiksi RB perusteli pyrkineensä veroparatiisijärjestelyillä vain siirtymään lähemmäs asiakkaitaan jäätyään kiinni verojen välttelystä.

Finnwatch katsoo, että main benefit -testi tulee poistaa kokonaan. Kansainväliset verojärjestelyt tulisi Finnwatchin mukaan ilmoittaa aina, kun niiden avulla saavutetaan merkittäviä veroetuja – myös silloin kun veroetujen saavuttaminen ei ole järjestelyn ensisijainen tarkoitus.


Kehitysmaat eivät saa tietoa verojärjestelyistä

EU:n kehityspolitiikan johdonmukaisuuden nimissä vaikutukset kolmansiin maihin, erityisesti kehitysmaihin, tulee huomioida. Kehitysmaat ovat erityisen riippuvaisia yhteisöverotuotoista, ja niiden verotuskyvyn vahvistaminen on yksi Suomen hallituksen kehityspolitikan kärkitavoitteista. Komission esityksen mukaisessa tietojenvaihdossa kehitysmaat eivät kuitenkaan saisi tietoonsa niitä koskettavia verojärjestelyitä.

– Tämä puute puoltaa julkisen raportointivelvoitteen lisäämistä direktiiviin. Vähintäänkin jäsenmaat tulisi velvoittaa jakamaan tiedot niiden kolmansien maiden kanssa, joita raportoidut verojärjestelyt koskettavat, Vartiala sanoo.

Direktiiviehdotuksen julkilausuttu tavoite on vähentää verokonsulttien insentiivejä luoda keinotekoisia verojen minimointiin tähtääviä tuotteita. Finnwatch muistuttaa, että tämän voisi toteuttaa yksinkertaisemminkin – kieltämällä aggressiivisten verojärjestelyjen suunnitteleminen kokonaan.


Vastarannan kiisket

Kaikkia uusi direktiivi ei miellytä, ja muun muassa EK ehdottaa, ettei direktiiviehdotusta vietäisi lainkaan eteenpäin. Argumentit ovat elinkeinoelämälle tuttuja, ja EK vetoaa taas hallinnolliseen taakkaan.

– Ei taida olla sääntelyhanketta, jota elinkeinoelämä ei vastustaisi hallinnolliseen taakkaan vetoamalla – myös silloin kun se on ilmeisen perusteetonta. Direktiivin myötä verottajalle tulisi käytännössä lähettää sama veromuistio, jonka verokonsultti jo muutenkin laatii asiakkaalleen, Vartiala sanoo.

Hallinnolliseen taakkaan vetoaa myös yli 180 000 suomalaista veronmaksajaa edustava Veronmaksajain Keskusliitto ry, joka vastustaa direktiiviä. Veronmaksajain mukaan "vasta viimeisenä keinona harmaan talouden ja verorikollisuuden torjunnassa tulisi asettaa yrityksille uusia velvoitteita".

– Finnwatch ei voisi olla enempää eri mieltä. Verovälttelyn arkkitehdit on laitettava kuriin sääntelyllä, ja EU:n uusi direktiivi on ehdottomasti askel oikeaan suuntaan. 

Finnwatchin lausunto neuvoston direktiiviehdotukseen on luettavissa täällä >> 

Kaikki lausunnot ehdotukseen neuvoston direktiiviksi rajat ylittävien järjestelyjen ilmoittamisesta löytyvät täältä >> 

Lisää toimenpiteitä aggressiiviseen verosuunnitteluun puuttumiseksi on listattu Finnwatchin raportissa >>

 

Työmme ansiosta yritysten agressiiviseen verosuunnitteluun on puututtu myös Suomessa. Toimintamme ei kuitenkaan ole mahdollista ilman yksittäisten ihmisten tukea. Liity nyt Finnwatchin kuukausitukijaksi ja turvaa työmme jatkuminen!