Lausuntokierrokselta laaja tuki yritysvastuulainsäädännön valmistelulle

Uutiset

Toteutuessaan ihmisoikeuksia koskeva yritysvastuulaki velvoittaisi yritykset tunnistamaan, välttämään ja vähentämään toimintansa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia.

– Yritysten yhteiskuntavastuusta on käyty Suomessa viime viikkoina vilkasta keskustelua. Etenkin ihmisoikeusjärjestöt, palkansaajakeskusjärjestöt ja useat pk-yritykset kannustavat hallitusta etenemään kansallisen yritysvastuulain valmistelussa, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér.

EU-tason yritysvastuulainsäädäntö saa kannatusta myös yritysten etujärjestöiltä

Lausuntopalautteessa kaupan alan toimijoita edustava Kaupan liitto suhtautuu myönteisesti siihen, että yritysvastuulainsäädäntöön sisältyvä niin sanottu asianmukaisen huolellisuuden velvoite tulisi säännellyksi EU-tasolla. Myös Suomen Tekstiili ja Muoti katsoo, että vähintään EU-tasolla toteutettavat toimenpiteet yhdenmukaistaisivat toimintatapoja ja -periaatteita EU-alueella toimivien yritysten kesken.

Komission odotetaan antavan esityksensä EU-tasoisesta yritysvastuusääntelystä vuoden 2021 keväällä. Komission ilmoittamaa aikataulua pidetään kunnianhimoisena, eikä sen suunnitteleman sääntelyn tarkemmasta sisällöstä ole vielä varmuutta.

– Suomessa tulee jatkaa työtä kansallisen yritysvastuulainsäädännön toteuttamiseksi. Kansallisen valmistelun jatkaminen erilaisten sidosryhmien välisellä vuoropuhelulla syöttää myös EU-tasolla tapahtuvaan valmisteluun, Finér toteaa. 

Sanna Marinin hallitusohjelma sisältää kirjauksen yritysvastuulain säätämisestä. Hallitusohjelmakirjaus oli seurausta yli 140 järjestön ja yrityksen yhteisestä yritysvastuulakia vaatineesta hallitusohjelmaneuvotteluihin päättyneestä #ykkösketjuun-kampanjasta. Kesäkuussa 2020 yli 60 yritystä ja järjestöä ilmaisi tukensa yritysvastuulaille ja otti yhdessä tarkemmin kantaa sen sisältöön.