biltema tehdas a 1Biltemalle muun muassa uimapatjoja valmistavan tehtaan A työntekijöitä keväällä 2012.
Kuva: Swedwatch


Vastuullisuus mukana Clas Ohlsonin ostoissa
Parannuksia Fiskarsin alihankkijalla
Biltema edelleen lähtötelineissä
Hong Kong salailee
Kesko ja S-ryhmä: tasaista kehitystä
Stockmann: parempi myöhään...
Nuukasanainen Tokmanni
Yritysten erot ovat edelleen suuria

ELÄMISEEN riittämättömiä palkkoja, laittomia ylitöitä, puutteita työturvallisuudessa. Työntekijöillä ei oikeutta järjestäytyä tai valita omia edustajiaan. Heikot mahdollisuudet valittaa epäkohdista.

Finnwatchin kesäkuussa 2012 julkaisema Hikistä hommaa -selvitys paljasti vakavia epäkohtia Bilteman, Clas Ohlsonin ja Fiskarsin kiinalaisten alihankkijayritysten työoloissa.

Tutkimuksemme kartoitti myös Hong Kongin, Keskon, S-ryhmän, Stockmannin ja Tokmannin Kiinan-ostotoiminnan yleisiä vastuullisuuskäytäntöjä yhtiöille lähetetyllä kyselyllä. Hong Kong ja Stockmann eivät vastanneet.

Tulosten perusteella laadimme listan suosituksista, joiden avulla yritykset voisivat edistää työelämän perusoikeuksia tuotantoketjuissaan. Painotimme esimerkiksi riippumattoman kolmannen osapuolen tekemän valvonnan tärkeyttä ja kannustimme yhtiöitä sisällyttämään vastuullisuusnäkökulmat ostopäätöksiinsä.

Helmikuussa 2013 lähestyimme samaisia yrityksiä uudella kyselyllä. Tarkoituksenamme oli selvittää, oliko mikään muuttunut. Tällä kertaa kaikki vastasivat.

Osa tiedoista perustuu ruotsalaisen Swedwatch-järjestön syyskuussa 2012 Tukholmassa järjestämään keskustelutilaisuuteen, johon osallistui ammattiyhdistysliikkeen ja kansalaisjärjestöjen edustajia sekä tutkimistamme yrityksistä Clas Ohlson. Biltema toimitti tilaisuuteen kirjallisen selvityksen tekemistään muutoksista.

Vastuullisuus mukana Clas Ohlsonin ostoissa

Clas Ohlson on selvityksemme jälkeen sisällyttänyt yhteiskunta- ja yritysvastuuvaatimukset hankintapäätöksiinsä. Ostajat ja yritysvastuuasiantuntijat työskentelevät yhdessä, ja toimittajien vastuullisuustaso on yksi keskeinen valintakriteeri.

Clas Ohlson on myös aloittanut tavarantoimittajien omien alihankkijoiden tarkastukset. Yrityksen mukaan tavarantoimittajat ovat kuitenkin vastahakoisia antamaan tietoja alihankkijoistaan, sillä ne pelkäävät ostajien siirtyvän asioimaan suoraan alihankkijoiden kanssa.

Clas Ohlson suunnittelee lisäpanostusta tehdaskoulutuksiin, muun muassa työntekijöiden ja työnantajien vuoropuhelun parantamiseksi. Alle 20-vuotiaita ja siirtotyöntekijöitä koulutetaan yhteistyössä Pelastakaa lapset -järjestön kanssa, ja muutakin järjestöyhteistyötä on suunnitteilla.

Tutkimistamme Clas Ohlsonin alihankkijoista toimittaja B (toimittajien nimiä ei julkaistu) on luvannut järjestää kaikille työntekijöilleen lakisääteisen työntekijävakuutuksen vuoden 2013 aikana.

Toimittaja C rajoittaa ylityöt 60 tuntiin kuukaudessa ja pyrkii vähentämään kokonaistyöaikaa 54 tuntiin viikossa. (Paikallisen lainsäädännön mukaan ylitöitä saisi tehdä enintään 36 tuntia kuukaudessa.) Toimittaja C on myös lakkauttanut urakkatyöt, ottanut käyttöön tuntipalkan ja asentanut tehtaalle ilmastointilaitteita.

Toimittaja D puolestaan on ryhtynyt toimenpiteisiin parantaakseen tehtaan työterveys- ja turvallisuuskäytäntöjä. Tehtaalla tehdään edelleen liikaa ylitöitä, eikä kaikilla työntekijöillä ole lakisääteistä vakuutusturvaa.

Valitettavasti Clas Ohlson ei edelleenkään käytä omien tehdastarkastustensa rinnalla mitään kolmannen osapuolen toteuttamaa, yleisesti tunnustettua auditointijärjestelmää.


Parannuksia Fiskarsin alihankkijalla

Fiskarsin alihankkijan, myös Clas Ohlsonin käyttämän toimittajan C, tehtaalla havaittiin laittomia ylitöitä, epäselvyyksiä ylityökorvauksissa, puutteita työterveys- ja työturvallisuuskoulutuksessa sekä riittämättömiä suojavälineitä. Työtiloissa oli erittäin meluisaa ja kuumaa, ja työntekijät valittivat tietyltä alueelta kotoisin olevia suosittavan muiden kustannuksella. Työntekijöillä ei ollut myöskään mahdollisuutta valita omia ammattiyhdistysedustajiaan.

Fiskars kertoo käsitelleensä epäkohtia toimittajan kanssa.

Yhtiön Kiinan-toimiston työntekijät auditoivat tehtaan viimeksi syksyllä 2012. Tarkastuksen mukaan tehtaalla noudatetaan nyt paikallista lakisääteistä työaikaa. Toimittaja on korjannut muitakin puutteita, muun muassa asentanut tehtaalle palautelaatikon, parantanut ilmastointia ja arvioinut ympäristövaikutuksia. Seuraavaksi on määrä kartoittaa työpisteiden melutasoa.

Fiskarsin ja Clas Ohlsonin kuvaukset toimittajan C tilanteesta poikkeavat jossain määrin toisistaan esimerkiksi työaikojen osalta.

Kuluvan kevään aikana Fiskars tekee tehtaalla seurantakartoituksen yhdessä teollisuustarkastuksiin erikoistuneen Intertekin kanssa.

Toimittajan C työntekijöille on myös tarjottu mahdollisuus perustaa työ- tai terveyskomitea. Kyse ei ole vapaasta järjestäytymisestä, vaan kommunistisen puolueen kontrolloiman ”virallisen” ACFTU-ammattiliiton elimistä. Tähän mennessä tilaisuuteen ei ole tartuttu.

Fiskars toteaa, ettei Kiinassa ole samankaltaisia yhteisneuvottelukäytäntöjä kuin Pohjoismaissa, minkä vuoksi työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien edistäminen edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua toimittajien kanssa. Olisi toivottavaa, että Fiskars painottaisi työntekijäedustajien vapaan valinnan tärkeyttä – usein ACFTU-edustajat valitaan työntekijöiden puolesta ja ylempien toimihenkilöiden joukosta.

Fiskars on myös tarkentanut toimittajien toimintaohjeen seurantaa ja auditointikäytäntöjään sekä lisännyt Kiinan-organisaationsa vastuullisuusosaamista. Esimerkiksi konsernin laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Kaisa Mattson työskentelee fyysisesti hankintatoimistossa Shanghaissa.

Fiskars ei kuitenkaan ole ottanut käyttöön riippumattoman kolmannen osapuolen tarjoamaa vastuullisuusvalvontajärjestelmää, mikä oli yksi Finnwatchin selvityksen keskeisistä suosituksista.


Biltema edelleen lähtötelineissä

Biltema on ulkoistanut hankintansa, eikä yhtiö osannut keväällä 2012 sanoa, kuinka monta toimittajaa sen tuotteita Kiinassa valmisti tai kuinka toimittajia valvottiin. Myös Bilteman ostoista vastaavan Birgman vastuullisuuskäytännöistä paljastui paljon parannettavaa.

”Meillä pitäisi olla selkeä ja yksityiskohtaisempi vastuullisuusohje”, Birgman ostojohtaja Jonas Rydberg myönsi tuolloin.

Birgma viimeistelee ohjeistoaan parhaillaan. Sitä on tarkoitu soveltaa yhtiön kaikessa ostotoiminnassa. Ostohenkilökuntaa ja alihankkijoita koulutetaan toimimaan ohjeiston mukaisesti. Aikeissa on myös palkata yritysvastuujohtaja, jonka asemapaikka sijaitsee Aasiassa.

Valitettavasti toimintaohjeistossa ei erikseen mainita työntekijöiden vapaata järjestäytymisoikeutta työntekijöille. Birgma ei myöskään aio tarjota vastuullisuuskoulutusta tehtaiden työntekijöille.

Myös Biltema on luvannut ryhtyä alihankkijoidensa valvontaan ja suunnittelee yhteistyötä toimittajien kanssa.

Sekä Bilteman että Birgman vastuullisuustyö on edelleen riittämäntöntä. Kehityksen suunta on kuitenkin myönteinen. Molempien yhtiöiden tulisi vakavasti harkita liittymistä BSCI:hin tai johonkin muuhun yleisesti tunnustettuun auditointijärjestelmään.


Hong Kong salailee

Hong Kong ei halunnut osallistua alkuperäiseen selvitykseemme, sillä kysymyksiin vastaaminen olisi yhtiön mukaan edellyttänyt liikesalaisuuksien paljastamista. Koska Hong Kong ei julkaise yhteiskuntavastuuraportteja tai muitakaan tietoja vastuullisuuskäytännöistään, sen toiminnan arviointi on erittäin vaikeaa.

Helmikuussa 2013 ostojohtaja Matti Salmi ilmoitti, etteivät yhtiön käytännöt ole muuttuneet oleellisesti sitten edelliskesän.

Ottaen huomioon, että Hong Kong tuo runsaasti tavaroita Kiinasta ja muista riskimaista, joissa säädyllisten työolojen turvaaminen on haastavaa vastuullisuuteen kunnianhimoisestikin suhtautuville yrityksille, yhtiön haluttomuus kertoa toiminnastaan on erittäin huolestuttavaa.


Kesko ja S-ryhmä: tasaista kehitystä

Kesko on hiljattain päivittänyt vastuullisuusohjelmansa. Uuden ohjelman tavoitteena on esimerkiksi tunnistaa tuotteiden koko toimitusketju ja edistää riskimaatoimittajien sosiaalisen vastuun auditointeja.

Kesko uudisti myös vastuullisen hankinnan oppaansa syyskuussa 2013. Uusi opas tarkentaa tehdastarkastusten ohjeistusta muun muassa tarkastusten tiheyteen ja asialistaan liittyen.

Kesko arvioi riskimaiden tavarantoimittajat BSCI-auditointien tai SA8000-sertifikaatin perusteella. Tavoitteena on tehdä tulevaisuudessa kauppaa ainoastaan auditoinnin läpäisseiden riskimaatoimittajien kanssa. Tällä hetkellä kaikki toimittajat eivät ole auditoinnin piirissä tai läpäisseet auditointeja hyväksyttävästi, joten työsarkaa riittää.

S-ryhmän vastuullisuuskäytännöt eivät ole oleellisesti muuttuneet kesän 2012 jälkeen. Yhtiö sanoo kuitenkin tekevänsä pitkäjänteistä työtä esimerkiksi tuotteiden jäljitettävyyden parantamiseksi ja riskimaatuottajien auditointien lisäämiseksi.

S-ryhmä on hiljattain tiedustellut omien tuotemerkkiensä valmistajilta, kuinka ne varmistavat vastuullisuusvaatimusten noudattamisen omissa toimitusketjuissaan. Kyselyn tulosten selvittyä tarpeelliset muutokset suunnitellaan yhdessä toimittajien kanssa.

S-ryhmä kertoo vaikuttavansa aktiivisesti kansainvälisen BSCI-vastuullisuusjärjestelmän kehittämiseen ja nostaneesa esimerkiksi Finnwatchin osoittamia epäkohtia BSCI:n asialistalle.


Stockmann: parempi myöhään...

Stockmann ei osallistunut Hikistä hommaa -selvitykseen. Yhtiö vastasi kuitenkin varsin kattavasti tätä seuranta-artikkelia varten lähettämiimme kysymyksiin ja avasi samalla vastuukäytäntöjään yleisemmin.

Stockmann on ollut vuodesta 2005 saakka jäsenenä BSCI-vastuullisuusjärjestelmässä, jonka yhtiö nimeää pääasialliseksi kanavakseen hankintaketjun vastuullisuusvalvonnassa. Yhtiö on myös sitoutunut kansainvälisen tavaratalojärjestön IADS:n vastuullisen tuontikaupan periaatteisiin.

Stockmann-konsernilla ei ole omia tehtaita tai tuotantolaitoksia, vaan merkittävä osuus omien merkkien tuotteista hankitaan konsernin kuuden ostokonttorin kautta. Yksi niistä sijaitsee Shanghaissa ja toinen Hong Kongissa.

Vuonna 2011 konsernin riskimaista ostetuista omien merkkien muoti- ja kodintuotteista yli 80 prosenttia oli peräisin tavarantoimittajilta, joiden tehtaat olivat läpäisseet BSCI-auditoinnin arvosanalla hyvä.

Auditointien lisäksi ostokonttoreiden vastuullisuusasiantuntijat vierailevat tavarantoimittajien luona. He myös tarkastavat, että uudet tehtaat täyttävät konsernin toimittajille asettamat vastuullisuusvaatimukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. Stockmannin mukaan läsnäolo hankintamaissa lisää huomattavasti mahdollisuuksia valvoa hyvien työolosuhteiden toteutumista.


Nuukasanainen Tokmanni

Robin Hoodia, Säästöpörssiä, Tarjoustaloa ja neljää muuta halpahintaketjua pyörittävä Tokmanni sanoo siirtyvänsä hankinnoissaan lähemmäksi valmistajia. Yhtiö on parhaillaan perustamassa hankintatoimistoa kaukoitään yhteistyössä norjalaisen Europris-tarjousketjun kanssa. Tavoitteena on, että Tokmanni auditoi itse jokaisen tehtaan ennen kaupankäynnin aloittamista.

Yhtiön mukaan tekeillä olevat muutokset lisäävät merkittävästi varmuutta toimittajien vastuullisuudesta.

Elokuussa 2012 Tokmanni päätti, että kolmannen osapuolen edustaja tarkastaa jokaisen Kiinasta lähtevän tavaraerän paikan päällä. Tarkastuksista vastaa niihin erikoistunut yhtiö, esimerkiksi China Inspection tai V-Trust, ja niissä huomioidaan tuotteiden laadun ohella myös työolot, työaika ja työpaikan siisteys.

Tokmanni ei täsmennä, kuinka työehtokysymyksiä näissä tarkastuksissa selvitetään tai noudatetaanko niissä jonkin tunnetun vastuullisuusjärjestelmän kriteereitä. Yhtiö on aiemmin ilmoittanut, että puolet sen Kiinan-toimittajista on BSCI-järjestelmän piirissä.


Yritysten erot ovat edelleen suuria

Kiinan työmarkkinatilanne muuttuu alati. Kansainväliset yritykset eivät yksin pysty korjaamaan kaikkia ongelmia, mutta niillä on vastuu varmistaa yleismaailmallisten työelämän perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen omassa tuotantoketjussaan.

Yllä mainittujen puutarha-, harraste- ja kodintarvikkeita myyvien yritysten suhtautumisessa omien hankintojensa vastuullisuuteen on suuria eroja.

Guangdongissa tutkimiltamme alihankkijoilta ostavista yrityksistä Clas Ohlson ja Fiskars ovat vieneet vastuullisuuskäytäntönsä huomattavasti pidemmälle kuin Biltema. Suurin puute sekä Clas Ohlsonilla että Fiskarsilla on edelleen, ettei niistä kumpikaan käytä riippumatonta, kolmannen osapuolen auditointi- tai sertifikaattijärjestelmää. Biltema ja sen ostoista vastaava Birgma ovat vasta opettelemassa kattavan vastuullisuusjärjestelmän käyttöä.

Muista yhtiöistä Kesko, S-ryhmä ja Stockmann ovat panostaneet merkittävästi vastuullisuuteen. Ongelmia etelän alihankkijoiden henkilökunnan työoloissa on edelleen, toisinaan vakaviakin, mutta yhtiöt ovat osoittaneet suhtautuvansa asiaan vakavasti ja kehittävänsä käytäntöjään johdonmukaisesti.

Tokmanni on mukana BSCI-järjestelmässä. Se on myös voimistanut läsnäoloaan hankintapaikoilla. Yhtiön vastuullisuuden arviointia vaikeuttaa niukka tiedotus. Tokmanni ei julkaise yhteiskuntavastuuraportteja tai muuta kattavaa tietoa käytännöistään.

Huolestuttavin kaikista kartoitetuista yhtiöistä on Hong Kong, jonka vastuullisuudesta ei edelleenkään ole saatavilla minkäänlaisia tietoja. Lainsäätäjien parhaillaan valmistelema pakollinen yhteiskuntavastuuraportointi on tarpeen nimenomaan Hong Kongin kaltaisten, toiminnastaan niukasti kertovien suurivolyymisten riskimaatuojien kohdalla.

Yleisemmällä kaikkien tutkittujen yhtiöiden tulisi edistää työntekijöiden järjestäytymismahdollisuuksia ja elämiseen riittävää palkkaa sekä kouluttaa työntekijöitä ja työnantajia työelämän perusoikeuksista.

Ensiarvoisen tärkeää on myös kytkeä vastuullisuusohjeistot saumattomammin osaksi ostotoimintaa sekä ulottaa valvonta toimittajien alihankkijoihin.


* * *

Lisää aiheesta: Kesän sesonkituotteiden takana on laittomia ylitöitä ja vaarallisia työolosuhteita (25.6.2012)

Kuvapankki


Lisätiedot
Henri Purje
Tutkija
040 410 9710
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Parannuksia Guangdongin hikipajoissa?

 

Kesällä 2012 paljastimme vakavia ongelmia kotoisten kodintarvikeyritysten Kiinan-tehtailla. Päätimme selvittää, onko mikään muuttunut.

 

ELÄMISEEN riittämättömiä palkkoja, laittomia ylitöitä, puutteita työturvallisuudessa. Työntekijöillä ei oikeutta järjestäytyä tai valita omia edustajiaan. Heikot mahdollisuudet valittaa epäkohdista.

 

Finnwatchin kesäkuussa 2012 julkaisema Hikistä hommaa -selvitys paljasti vakavia epäkohtia Bilteman, Clas Ohlsonin ja Fiskarsin kiinalaisten alihankkijayritysten työoloissa.

 

Tutkimuksemme kartoitti myös Hong Kongin, Keskon, S-ryhmän, Stockmannin ja Tokmannin Kiinan-ostotoiminnan yleisiä vastuullisuuskäytäntöjä yhtiöille lähetetyllä kyselyllä. Hong Kong ja Stockmann eivät vastanneet.

 

Tulosten perusteella laadimme listan suosituksista, joiden avulla yritykset voisivat edistää työelämän perusoikeuksien toteutumista tuotantoketjuissaan. Painotimme esimerkiksi riippumattoman kolmannen osapuolen tekemän valvonnan tärkeyttä ja kannustimme yhtiöitä sisällyttämään vastuullisuusnäkökulmat ostopäätöksiinsä,.

 

Helmikuussa 2013 lähestyimme samaisia yrityksiä uudella kyselyllä. Tarkoituksenamme oli selvittää, oliko mikään muuttunut. Tällä kertaa kaikki vastasivat.

 

Osa tiedoista perustuu ruotsalaisen Swedwatch-järjestön syyskuussa 2012 Tukholmassa järjestämään keskustelutilaisuuteen, johon osallistui ammattiyhdistysliikkeen ja kansalaisjärjestöjen edustajia sekä tutkimistamme yrityksistä Clas Ohlson. Biltema toimitti tilaisuuteen kirjallisen selvityksen tekemistään muutoksista.

 

Vastuullisuus mukana Clas Ohlsonin ostoissa

 

Clas Ohlson on selvityksemme julkaisun jälkeen sisällyttänyt yhteiskunta- ja yritysvastuuvaatimukset hankintapäätöksiinsä. Ostajat ja yritysvastuuasiantuntijat työskentelevät yhdessä, ja toimittajien vastuullisuustaso on yksi keskeinen valintakriteeri.

 

Clas Ohlson on myös aloittanut tavarantoimittajien omien alihankkijoiden tarkastukset. Yrityksen mukaan tavarantoimittajat ovat kuitenkin vastahakoisia antamaan tietoja alihankkijoistaan, sillä ne pelkäävät ostajien siirtyvän asioimaan suoraan alihankkijoiden kanssa.

 

Clas Ohlson suunnittelee lisäpanostusta tehdaskoulutuksiin, muun muassa työntekijöiden ja työnantajien vuoropuhelun parantamiseksi. Alle 20-vuotiaita ja siirtotyöntekijöitä koulutetaan yhteistyössä Pelastakaa lapset -järjestön kanssa, ja muutakin järjestöyhteistyötä on suunnitteilla.

 

Tutkimistamme Clas Ohlsonin alihankkijoista toimittaja B (toimittajien nimiä ei julkaistu) on luvannut järjestää kaikille työntekijöilleen lakisääteisen työntekijävakuutuksen vuoden 2013 aikana.

 

Toimittaja C rajoittaa ylityöt 60 tuntiin kuukaudessa ja pyrkii vähentämään kokonaistyöaikaa 54 tuntiin viikossa. (Paikallisen lainsäädännön mukaan ylitöitä saisi tehdä enintään 36 tuntia kuukaudessa.) Toimittaja C on myös lakkauttanut urakkatyöt, ottanut käyttöön tuntipalkan ja asentanut tehtaalle ilmastointilaitteita.

 

Toimittaja D puolestaan on ryhtynyt toimenpiteisiin parantaakseen tehtaan työterveys- ja turvallisuuskäytäntöjä. Tehtaalla tehdään edelleen liikaa ylitöitä, eikä kaikilla työntekijöillä ole lakisääteistä vakuutusturvaa.

 

Valitettavasti Clas Ohlson ei edelleenkään käytä omien tehdastarkastustensa rinnalla mitään kolmannen osapuolen toteuttamaa, yleisesti tunnustettua auditointijärjestelmää.

 

Fiskars on petrannut selvästi

 

Fiskarsin alihankkijan, myös Clas Ohlsonin käyttämän toimittajan C, tehtaalla havaittiin laittomia ylitöitä, epäselvyyksiä ylityökorvauksissa, puutteita työterveys- ja työturvallisuuskoulutuksessa sekä riittämättömiä suojavälineitä. Työtiloissa oli erittäin meluisaa ja kuumaa, ja työntekijät valittivat tietyltä alueelta kotoisin olevia suosittavan muiden kustannuksella. Työntekijöillä ei ollut myöskään mahdollisuutta valita omia ammattiyhdistysedustajiaan.

 

Fiskars kertoo käsitelleensä epäkohtia toimittajan kanssa.

 

Yhtiön Kiinan-toimiston työntekijät auditoivat tehtaan viimeksi syksyllä 2012. Tarkastuksen mukaan tehtaalla noudatetaan nyt paikallista lakisääteistä työaikaa. Toimittaja on korjannut muitakin puutteita, muun muassa asentanut tehtaalle palautelaatikon, parantanut ilmastointia ja arvioinut ympäristövaikutuksia. Seuraavaksi on määrä kartoittaa työpisteiden melutasoa.

 

Fiskarsin ja Clas Ohlsonin kuvaukset toimittajan C tilanteesta poikkeavat jossain määrin toisistaan esimerkiksi työaikojen osalta.

 

Kuluvan kevään aikana Fiskars tekee tehtaalla seurantakartoituksen yhdessä teollisuustarkastuksiin erikoistuneen Intertekin[ http://www.intertek.com /] kanssa.

 

Toimittajan C työntekijöille on myös tarjottu mahdollisuus perustaa työ- tai terveyskomitea. Kyse ei ole vapaasta järjestäytymisestä, vaan kommunistisen puolueen kontrolloiman ”virallisen” ACFTU-ammattiliiton elimistä. Tähän mennessä tilaisuuteen ei ole tartuttu.

 

Fiskars toteaa, ettei Kiinassa ole samankaltaisia yhteisneuvottelukäytäntöjä kuin Pohjoismaissa, minkä vuoksi työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien edistäminen edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua toimittajien kanssa. Olisi toivottavaa, että Fiskars painottaisi työntekijäedustajien vapaan valinnan tärkeyttä – usein ACFTU-edustajat valitaan työntekijöiden puolesta ja ylempien toimihenkilöiden joukosta.

 

Fiskars on myös tarkentanut toimittajien toimintaohjeen seurantaa ja auditointikäytäntöjään sekä lisännyt Kiinan-organisaationsa vastuullisuusosaamista. Esimerkiksi konsernin laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Kaisa Mattson työskentelee fyysisesti hankintatoimistossa Shanghaissa.

 

Fiskars ei kuitenkaan ole ottanut käyttöön riippumattoman kolmannen osapuolen tarjoamaa vastuullisuusvalvontajärjestelmää, mikä oli yksi Finnwatchin selvityksen keskeisistä suosituksista.

 

Biltema edelleen lähtötelineissä

 

Biltema on ulkoistanut hankintansa, eikä yhtiö osannut keväällä 2012 sanoa, kuinka monta toimittajaa sen tuotteita Kiinassa valmisti tai kuinka toimittajia valvottiin. Myös Bilteman ostoista vastaavan Birgman vastuullisuuskäytännöistä paljastui paljon parannettavaa.

 

Meillä pitäisi olla selkeä ja yksityiskohtaisempi vastuullisuusohje”, Birgman ostojohtaja Jonas Rydberg myönsi tuolloin.

 

Birgma viimeistelee ohjeistoaan parhaillaan. Sitä on tarkoitu soveltaa yhtiön kaikessa ostotoiminnassa. Ostohenkilökuntaa ja alihankkijoita koulutetaan toimimaan ohjeiston mukaisesti. Aikeissa on myös palkata yritysvastuujohtaja, jonka asemapaikka sijaitsee Aasiassa.

 

Valitettavasti toimintaohjeistossa ei erikseen mainita työntekijöiden vapaata järjestäytymisoikeutta työntekijöille. Birgma ei myöskään aio tarjota vastuullisuuskoulutusta tehtaiden työntekijöille.

 

Myös Biltema on luvannut ryhtyä alihankkijoidensa valvontaan ja suunnittelee yhteistyötä toimittajien kanssa.

 

Sekä Bilteman että Birgman vastuullisuustyö on edelleen riittämäntöntä. Kehityksen suunta on kuitenkin myönteinen. Molempien yhtiöiden tulisi vakavasti harkita liittymistä BSCI:hin tai johonkin muuhun yleisesti tunnustettuun auditointijärjestelmään.

 

 

Hong Kong salailee

 

Hong Kong ei halunnut osallistua alkuperäiseen selvitykseemme, sillä kysymyksiin vastaaminen olisi yhtiön mukaan edellyttänyt liikesalaisuuksien paljastamista. Koska Hong Kong ei julkaise yhteiskuntavastuuraportteja tai muitakaan tietoja vastuullisuuskäytännöistään, sen toiminnan arviointi on erittäin vaikeaa.

 

Helmikuussa 2013 ostojohtaja Matti Salmi ilmoitti, etteivät yhtiön käytännöt ole muuttuneet oleellisesti sitten edelliskesän.

 

Ottaen huomioon, että Hong Kong tuo runsaasti tavaroita Kiinasta ja muista riskimaista, joissa säädyllisten työolojen turvaaminen on haastavaa vastuullisuuteen kunnianhimoisestikin suhtautuville yrityksille, yhtiön haluttomuus kertoa toiminnastaan on erittäin huolestuttavaa.

 

Kesko ja S-ryhmä: tasaista kehitystä

 

Kesko on hiljattain päivittänyt vastuullisuusohjelmansa. Uuden ohjelman tavoitteena on esimerkiksi tunnistaa tuotteiden koko toimitusketju ja edistää riskimaatoimittajien sosiaalisen vastuun auditointeja.

 

Kesko uudisti myös vastuullisen hankinnan oppaansa syyskuussa 2013. Uusi opas tarkentaa tehdastarkastusten ohjeistusta, esimerkiksi tarkastusten tiheyteen ja asialistaan liittyen.

 

Kesko arvioi riskimaiden tavarantoimittajat BSCI-auditointien tai SA8000-sertifikaatin perusteella. Tavoitteena on tehdä tulevaisuudessa kauppaa ainoastaan auditoinnin läpäisseiden riskimaatoimittajien kanssa. Tällä hetkellä kaikki toimittajat eivät ole auditoinnin piirissä tai läpäisseet auditointeja hyväksyttävästi, joten työsarkaa riittää.

 

S-ryhmän vastuullisuuskäytännöt eivät ole oleellisesti muuttuneet kesän 2012 jälkeen. Yhtiö sanoo kuitenkin tekevänsä pitkäjänteistä työtä esimerkiksi tuotteiden jäljitettävyyden parantamiseksi ja riskimaatuottajien auditointien lisäämiseksi.

 

S-ryhmä on hiljattain tiedustellut omien tuotemerkkiensä valmistajilta, kuinka ne varmistavat vastuullisuusvaatimusten noudattamisen omissa toimitusketjuissaan. Kyselyn tulosten selvittyä tarpeelliset muutokset suunnitellaan yhdessä toimittajien kanssa.

 

S-ryhmä kertoo vaikuttavansa aktiivisesti kansainvälisen BSCI-vastuullisuusjärjestelmän kehittämiseen ja nostaneesa esimerkiksi Finnwatchin osoittamia epäkohtia BSCI:n asialistalle.

 

Stockmann: parempi myöhään...

 

Stockmann ei osallistunut Hikistä hommaa -selvitykseen. Yhtiö vastasi kuitenkin varsin kattavasti tätä seuranta-artikkelia varten lähettämiimme kysymyksiin ja avasi samalla vastuukäytäntöjään yleisemmin.

 

Stockmann on ollut vuodesta 2005 saakka jäsenenä BSCI-vastuullisuusjärjestelmässä, jonka yhtiö nimeää pääasialliseksi kanavakseen hankintaketjun vastuullisuusvalvonnassa. Yhtiö on myös sitoutunut kansainvälisen tavaratalojärjestön IADS:n vastuullisen tuontikaupan periaatteisiin.

 

Stockmann-konsernilla ei ole omia tehtaita tai tuotantolaitoksia, vaan merkittävä osuus omien merkkien tuotteista hankitaan konsernin kuuden ostokonttorin kautta. Yksi niistä sijaitsee Shanghaissa ja toinen Hong Kongissa.

 

Vuonna 2011 konsernin riskimaista ostetuista omien merkkien muoti- ja kodintuotteista yli 80 prosenttia oli peräisin tavarantoimittajilta, joiden tehtaat olivat läpäisseet BSCI-auditoinnin arvosanalla hyvä.

 

Auditointien lisäksi ostokonttoreiden vastuullisuusasiantuntijat vierailevat tavarantoimittajien luona. He myös tarkastavat, että uudet tehtaat täyttävät konsernin toimittajille asettamat vastuullisuusvaatimukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. Stockmannin mukaan läsnäolo hankintamaissa lisää huomattavasti mahdollisuuksia valvoa hyvien työolosuhteiden toteutumista.

 

Nuukasanainen Tokmanni

 

Robin Hoodia, Säästöpörssiä, Tarjoustaloa ja neljää muuta halpahintaketjua pyörittävä Tokmanni sanoo siirtyvänsä hankinnoissaan lähemmäksi valmistajia. Yhtiö on parhaillaan perustamassa hankintatoimistoa kaukoitään yhteistyössä norjalaisen Europris-tarjousketjun kanssa.

Tavoitteena on, että Tokmanni auditoi itse jokaisen tehtaan ennen kaupankäynnin aloittamista.

 

Yhtiön mukaan tekeillä olevat muutokset lisäävät merkittävästi varmuutta toimittajien vastuullisuudesta.

 

Elokuussa 2012 Tokmanni päätti, että kolmannen osapuolen edustaja tarkastaa jokaisen Kiinasta lähtevän tavaraerän paikan päällä. Tarkastuksista vastaa niihin erikoistunut yhtiö, esimerkiksi China Inspection tai V-Trust [LINKIT: http://www.china-inspection.org/home.html JA www.v-trust.com ], ja niissä huomioidaan tuotteiden laadun ohella myös työolot, työaika ja työpaikan siisteys.

 

Tokmanni ei täsmennä, kuinka työehtokysymyksiä näissä tarkastuksissa selvitetään tai noudatetaanko niissä jonkin tunnetun vastuullisuusjärjestelmän kriteereitä. Yhtiö on aiemmin ilmoittanut, että puolet sen Kiinan-toimittajista on BSCI-järjestelmän piirissä.

 

Yritysten erot edelleen suuria

 

Kiinan työmarkkinatilanne muuttuu alati. Kansainväliset yritykset eivät yksin pysty korjaamaan kaikkia ongelmia, mutta niillä on vastuu varmistaa yleismaailmallisten työelämän perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen omassa tuotantoketjussaan.

 

Yllä mainittujen puutarha-, harraste- ja kodintarvikkeita myyvien yritysten suhtautumisessa omien hankintojensa vastuullisuuteen on huomattavia eroja.

 

Guangdongissa tutkimiltamme alihankkijoilta ostavista yrityksistä Clas Ohlson ja Fiskars ovat vieneet vastuullisuuskäytäntönsä huomattavasti pidemmälle kuin Biltema. Suurin puute sekä Clas Ohlsonilla että Fiskarsilla on edelleen, ettei niistä kumpikaan käytä riippumatonta, kolmannen osapuolen auditointi- tai sertifikaattijärjestelmää. Biltema ja sen ostoista vastaava Birgma ovat vasta opettelemassa kattavan vastuullisuusjärjestelmän käyttöä.

 

Muista yhtiöistä Kesko, S-ryhmä ja Stockmann ovat panostaneet merkittävästi vastuullisuuteen. Ongelmia etelän alihankkijoiden henkilökunnan työoloissa on edelleen, toisinaan vakaviakin [LINKKI], mutta yhtiöt ovat osoittaneet suhtautuvansa asiaan vakavasti ja kehittävänsä käytäntöjään johdonmukaisesti.

 

Tokmanni on mukana BSCI-järjestelmässä ja on voimistanut läsnäoloaan hankintapaikoilla. Yhtiön vastuullisuuden arviointia vaikeuttaa niukka tiedotus. Tokmanni ei julkaise yhteiskuntavastuuraportteja tai muuta kattavaa tietoa käytännöistään.

 

Huolestuttavin kaikista kartoitetuista yhtiöistä on Hong Kong, jonka vastuullisuudesta ei edelleenkään ole saatavilla minkäänlaisia tietoja. Lainsäätäjien parhaillaan pohtima vastuuraportointipakko tulisi tarpeen nimenomaan Hong Kongin kaltaisten, toiminnastaan niukasti kertovien suurivolyymisten riskimaatuojien kohdalla.

 

Yleisemmällä kaikkien tutkittujen yhtiöiden tulisi edistää työntekijöiden järjestäytymismahdollisuuksia ja elämiseen riittävää palkkaa sekä kouluttaa työntekijöitä ja työnantajia työelämän perusoikeuksista.

 

Ensiarvoisen tärkeää on myös kytkeä vastuullisuusohjeistot saumattomammin osaksi ostotoimintaa sekä ulottaa valvonta myös toimittajien alihankkijoihin

 

 

Lisätiedot

Henri Purje

Tutkija

040 410 9710

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.