pavement guy renard
Kuva: Guy Renard/Creative Commons

Uu­ti­nen Hel­sin­gin ti­laa­mis­ta kii­na­lai­sis­ta ka­tu­ki­vis­tä (HS Kau­pun­ki 14. 4.) on he­rät­tä­nyt ai­heel­lis­ta häm­mäs­te­lyä kau­pun­gin ra­ken­nus­vi­ras­ton eet­tis­ten pe­ri­aat­tei­den riit­tä­vyy­des­tä.

Hel­sin­gin kau­pun­ki hy­väk­syi glo­baa­lin vas­tuun stra­te­gian vii­me syk­sy­nä. Sii­nä ko­ros­te­taan, et­tä Hel­sin­ki kiin­nit­tää jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti huo­mio­ta han­kin­to­jen eko­lo­gi­seen, ta­lou­del­li­seen ja so­siaa­li­seen vas­tuul­li­suu­teen.

Kii­nas­ta Suo­meen tuo­ta­vat ki­vet, joi­den tuo­tan­to-olo­suh­tei­den pe­rään ku­kaan ei ole ky­sel­lyt, ei­vät täyt­tä­ne mi­tään glo­baa­li­vas­tuust­ra­te­gian edel­lyt­tä­mää ta­voi­tet­ta.

Vaik­ka stra­te­gia ei täs­sä ta­pauk­ses­sa on­nis­tu­nut tuo­maan konk­reet­ti­sia muu­tok­sia han­kin­toi­hin, on Hel­sin­ki sil­ti edel­lä­kä­vi­jä. Suo­men kun­nis­ta vain kou­ral­li­sel­la on pe­ri­aa­te­ta­son pää­tök­siä tai ta­voit­tei­ta jul­kis­ten han­kin­to­jen glo­baa­li­vas­tuus­ta.

Jul­ki­sil­la hank­ki­joil­la on eri­tyi­nen vas­tuu var­mis­taa ve­ro­va­roil­la teh­tä­vien han­kin­to­jen vas­tuul­li­suus, ja tä­hän vel­vol­li­suu­teen on kiin­ni­tet­ty huo­mio­ta muun muas­sa ko­mis­sion yri­tys­vas­tuu­lin­jauk­sis­sa se­kä YK:n yri­tys­toi­min­taa ja ih­mis­oi­keuk­sia kos­ke­vis­sa pe­riaat­teis­sa.

Suo­mes­sa var­sin­kin han­kin­to­jen so­siaa­li­nen vas­tuul­li­suus on lap­sen­ken­gis­sä. Rei­lun kau­pan edis­tä­mis­yh­dis­tyk­sen maa­lis­kuus­sa jul­kai­se­man tut­ki­muk­sen mu­kaan tie­don puu­te on kun­nil­le mer­kit­tä­vin syy vas­tuul­li­suu­den huo­mioi­mat­ta jät­tä­mi­seen.

Han­kin­to­jen so­siaa­lis­ta kes­tä­vyyt­tä voi­tai­siin edis­tää mo­nin ta­voin. Kun­nil­le tu­li­si tar­jo­ta tu­kea kes­tä­vien han­kin­to­jen te­ke­mi­seen esi­mer­kik­si Kun­ta­lii­ton jul­kis­ten han­kin­to­jen neu­von­ta­yk­si­kön kaut­ta. Hal­li­tuk­sen tu­li­si va­ra­ta riit­tä­väs­ti re­surs­se­ja myös vii­me vuon­na hy­väk­sy­tyn yh­teis­kun­ta­vas­tuun pe­ri­aa­te­pää­tök­sen toi­meen­pa­noon se­kä mää­rit­tää konk­reet­ti­set ta­voit­teet so­siaa­li­ses­ti kes­tä­vien han­kin­to­jen edis­tä­mi­seen.

Tär­keää oli­si tuo­da hank­ki­joil­le tu­tuk­si myös työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön alai­suu­des­sa val­mis­tel­tu vas­tuul­lis­ten han­kin­to­jen te­ke­mis­tä hel­pot­ta­va työ­ka­lu eli csr-kom­pas­si.

Han­kin­to­jen vas­tuul­li­suu­den var­mis­ta­mi­nen vaa­tii kui­ten­kin sel­vää sään­te­lyä. Hy­vä mah­dol­li­suus tä­hän avau­tuu en­si syk­sy­nä, kun val­tio­neu­vos­to aloit­taa EU:n uu­den han­kin­ta­di­rek­tii­vin toi­meen­pa­non. Uu­den han­kin­ta­lain on edel­ly­tet­tä­vä kes­kei­sim­pien kan­sain­vä­li­ses­ti so­vit­tu­jen työ­elä­män pe­rusoi­keuk­sien huo­mioi­mis­ta.

Son­ja Var­tia­la
toi­min­nan­joh­ta­ja
Finn­watch ry