Sisällysluettelo
Raportissa tarkastellaan tilastotiedon valossa sitä, miten listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverojärjestelmän hyödyt jakautuvat Suomessa. Kuva: corgarashu / Shutterstock.com
Julkaisuajankohta: lokakuu 2022
1. Johdanto

Suomen osinkoverojärjestelmä on monimutkainen, ja listaamattomien osakeyhtiöiden maksamien osinkojen verotukseen liittyy merkittäviä oikeudenmukaisuus- ja kannusteongelmia. Osinkojen verotusta merkittävästi keventävä osinkoverohuojennus tuottaa perusteetonta etua varakkaiden yhtiöiden suuromistajille ja ruokkii tulonmuuntoa eli palkkatulojen muuntamista kevyemmin verotetuksi osinkotuloksi.

Useiden selvitysten mukaan nykyinen osinkoverojärjestelmä myös ohjaa voimakkaasti yritysten investointi-, rahoitus- ja voitonjakopäätöksiä, mikä heikentää pääomien kohdentumista tuottavimpiin kohteisiin. Useat virkamiehistä ja tutkijoista kootut asiantuntijatyöryhmät ovatkin vuosien mittaan esittäneet muutoksia listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverojärjestelmään1.

Vaikka asiantuntijoilla on varsin laaja konsensus osinkoverojärjestelmän ongelmista, ei riittävää poliittista tahtoa järjestelmän korjaamiseksi ole löytynyt. Tästä näkökulmasta on tärkeää tuottaa ajantasaista tietoa siitä, kenen etuja nykyinen osinkoverojärjestelmä palvelee.

Finnwatch julkaisi keväällä 2020 raportin2, jossa tarkasteltiin Verohallinnon tilastojen avulla sitä, miten listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverojärjestelmän hyödyt jakautuvat Suomessa. Vuoden 2017 verotilastoihin pohjautunut raportti osoitti, että poikkeuksellisen kevyesti verotetut osingot jakautuivat hyvin epätasaisesti sekä maantieteellisesti että eri tuloluokkien, sukupuolten ja ikäryhmien välillä. Valtaosa hyödyistä ohjautui hyvin pienelle omistajajoukolle. Tämän seurantaraportin tavoitteena on selvittää, miltä tilanne näyttää, kun tarkastelun kohteeksi otetaan vuoden 2020 verotilastot.

2. Osinkoverotus Suomessa
2.1 Eriytetty tuloverojärjestelmä

Suomessa otettiin 1990-luvun alussa käyttöön eriytetty tuloverojärjestelmä, jossa pääomatulojen ja ansiotulojen verotus eriytettiin toisistaan. Pääomatuloja siirryttiin tällöin verottamaan tulotasosta riippumattomalla suhteellisella verokannalla ja ansiotuloja tulotason mukaan kasvavalla progressiivisella verokannalla. Myöhemmin pääomatulojen verotus muutettiin kaksiportaiseksi.

Pääomatulojen veroaste on vaihdellut vuosien mittaan säilyen kuitenkin aina huomattavasti ylimpiä ansiotuloveroasteita alhaisempana. Tällä hetkellä alle 30 000 euron pääomatuloja verotetaan 30 prosentin veroasteella ja sen ylittävää pääomatuloa 34 prosentin veroasteella.3 Ansiotuloverotuksessa veroaste nousee tulojen mukaan alla kuvatusti.4

Kuvaaja 1 : Palkansaajan tuloveroprosentti ja marginaaliveroprosentti tulotasoittain vuonna 2022

Kuvaajassa käytetty data: Veronmaksajat, Palkansaajan veroprosentit 2022

Kuten kuvaajasta ilmenee, nousee ansiotulojen veroaste pääomatuloveroa korkeammaksi jo keskituloisella palkansaajalla. Tästä seuraa haitallisia kannustevaikutuksia: hyvätuloisen on kannattavaa muuntaa ansiotulojaan kevyemmin verotetuiksi pääomatuloiksi. Listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotuksen kohdalla kannuste on erityisen suuri, koska listaamattomasta yhtiöstä nostetusta osingosta 75 % on tietyin edellytyksin verovapaata.

Alaviitteet
2.2 Listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotus

Listaamattomista osakeyhtiöistä nostetut osingot eivät ole kokonaan pääomatuloa. Osinkojen verokohtelu riippuu sekä nostettavan osingon kokonaismäärästä että maksavan yhtiön nettovarallisuudesta. Se osa osingosta, jonka katsotaan vastaavan sijoitetulle pääomalle saatua tuottoa, verotetaan pääomatulo-osinkona. Osinko, jonka puolestaan katsotaan olevan korvausta tehdystä työstä, verotetaan ansiotulo-osinkona. Koska verottajan on mahdotonta arvioida veronmaksajan todellista työpanosta yhtiössä, noudatetaan osingon jakamisessa tuloverolaissa määritettyä laskennallista jakokaavaa.

Osingon jakaminen pääomatulo- ja ansiotulo-osuuksiin määräytyy yhtiön nettovarallisuuden perusteella. Pääomatulo-osingoksi lasketaan määrä, joka vastaa enintään 8 %:ia yhtiön nettovarallisuudesta – tämän on katsottu vastaavan nk. normaalituottoa yhtiöön sijoitetulle pääomalle. Pääomatulo-osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja loput 75 % verovapaata tuloa siltä osin kuin osinkojen kokonaismäärä ei ylitä 150 000 euron ylärajaa. Osingon määrän ylittäessä 150 000 euroa, mutta ollessa edelleen 8 %:in tuottorajan puitteissa, 150 000 euron rajan ylittävästä osingosta 85 % katsotaan veronalaiseksi pääomatuloksi ja 15 % verovapaaksi tuloksi. Normaalituottorajan (8 %) ylittävä osuus osingosta on puolestaan ansiotulo-osinkoa, josta 75 % verotetaan ansiotulona ja 25 % on verovapaata tuloa.

Monimutkaisessa osinkoverojärjestelmässä huomionarvoista on verovapaan osingon suuri osuus nostetun osingon jäädessä 150 000 euron ja 8 %:n rajojen alle: tällöin osingosta 75 % on verovapaata. Em. rajoihin perustuvaa laskentasääntöä kutsutaan osinkoverohuojennukseksi ja sen puitteissa nostettavaa osinkoa huojennetuksi osingoksi. 

Vuonna 2005 käyttöön otettu osinkoverohuojennus korvasi aikaisemmin käytössä olleen yhtiöveron hyvitysjärjestelmän. Sekä yhtiöveron hyvitysjärjestelmän että osinkoverohuojennuksen tavoitteena on ollut kahdenkertaisen verotuksen poistaminen: koska yrittäjän yhtiöstä nostamaa tuloa rasittaa samaan aikaan sekä yhtiön maksama yhteisövero että osingosta maksettava osinkovero, on osinkoverotuksen keventäminen nähty tarpeelliseksi. Keventämistoimilla on pyritty varmistumaan, ettei yrittäjän tuloa veroteta ankarammin kuin palkansaajan tuloa, ja toisaalta tähdätty siihen, ettei eri sijoitusmuotoja aseteta verotuksellisesti erilaiseen asemaan.

Osinkoverohuojennusta ei kuitenkaan ole rajattu vain omistamassaan yhtiössä työskentelevien yrittäjien käyttöön, vaan sitä pystyvät hyödyntämään myös listaamattomia yhtiöitä sijoitustarkoituksessa omistavat henkilöt. Eniten huojennuksesta hyötyvät pääomavaltaisilla aloilla toimivien vakiintuneiden yhtiöiden omistajat, koska yhtiön nettovarallisuus määrittää jaettavissa olevan huojennetun osingon maksimimäärän. Toisaalta nuorempikin yritys voi saavuttaa riittävän nettovarallisuuden kohtuullisessa ajassa, jos omistaja pystyy siirtämään aiemmin kartutettua omaisuuttaan yhtiön taseeseen.5

Suuresta verovapaasta osuudesta johtuen huojennetun osingon veroaste jää 7,5–8,5 prosenttiin6. Yhtiössä työskentelevän yrittäjän kokonaisveroastetta arvioitaessa tulee kuitenkin huomioida myös yhtiön maksama yhteisövero. Yhteisöveron kanssa tulon kokonaisveroasteeksi muodostuu 26–26,8 prosenttia, mikä on edelleen merkittävästi matalampi kuin hyvätuloisen palkansaajan ansiotuloveroaste7. Kuvaaja 2 havainnollistaa tätä eroa. Kuvaajassa esitetyt veroasteet eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia siksi, että palkansaajan veroasteeseen on laskettu mukaan pakolliset palkasta pidätettävät veronluonteiset maksut. Huojennetun osingon kohdalla näitä ei ole voitu huomioida, sillä yrittäjän kohdalla eläkevakuutusmaksujen taso vaihtelee ja yrittäjä pystyy itse vaikuttamaan maksujen suuruuteen. Ero veroasteissa ei kuitenkaan katoa, vaikka veronluonteiset maksut jätettäisiin pois palkansaajan veroasteesta: huojennetun osingon verotus jää silti huomattavasti ylimpiä ansiotuloveroasteita alhaisemmaksi. Veroaste on myös merkittävästi alhaisempi kuin listatusta yhtiöstä saadun osingon kohdalla.

Kuvaaja 2 : Palkansaajan tuloveroprosentti ja marginaaliveroprosentti verrattuna huojennettuina osinkoina nostettujen tulojen kokonaisveroasteeseen

Osinkoverohuojennus ei siis pelkästään poista kahdenkertaista verotusta, vaan johtaa tietyissä tapauksissa merkittävästi ansiotuloverotusta ja muiden sijoitustuottojen verotusta alhaisempaan verotukseen. Listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverojärjestelmää onkin kritisoitu lukuisissa virkamiesten ja tutkijoiden laatimissa selvityksissä8. Selvitysten mukaan järjestelmä ohjaa voimakkaasti yritysten investointi-, rahoitus- ja voitonjakopäätöksiä, mikä heikentää pääomien kohdentumista tuottavimpiin kohteisiin. Lisäksi se kannustaa verovelvollisia muuntamaan palkkatulojaan kevyemmin verotetuiksi osinkotuloiksi. Tulonmuunnon laajuudesta indikoi Finnwatchin vuonna 2019 julkaisema tutkimus, joka osoitti, että jopa puolet yksityisissä sosiaali- ja terveysalan yhtiöissä työskentelevistä lääkäreistä toimi palveluntarjoajana sen sijaan, että työtä olisi tehty palkkasuhteessa9.

Valtiovarainministeriö kohtelee osinkoverohuojennusta yrittäjiin ja listaamattomien yhtiöiden omistajiin kohdistuvana verotukena, ja on arvioinut verotuen suuruudeksi vuonna 2020 noin 405 miljoonaa euroa10. Määrä on kuitenkin ollut jatkuvassa kasvussa, ja vuonna 2023 verotuen on ennakoitu nousevan jo yli 800 miljoonaan euroon11. Verotuki aiheutuu listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotuksessa sovellettavasta markkinakorkoja merkittävästi korkeammasta normaalituottoasteesta sekä verovapaan osingon suuresta osuudesta12.

Osinkoverohuojennuksen vuoksi verovapaita osinkoja nostettiin listaamattomista osakeyhtiöistä vuonna 2020 yhteensä lähes 1,8 miljardia euroa. Veronalaisen huojennetun osingon määrä oli noin 0,6 miljardia euroa eli yhteensä huojennettuja osinkoja nostettiin lähes 2,4 miljardia euroa. Verotuen suuruudesta ja verovapaiden osinkojen valtavasta määrästä johtuen on tärkeää, että osinkoverojärjestelmän hyötyjen jakautumisesta on saatavilla ajantasaista tietoa.

Alaviitteet
3. Kuka listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksesta hyötyy?

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan, miten listaamattomista osakeyhtiöistä nostetut osinkoverohuojennuksen vuoksi verovapaat osingot jakautuvat eri tuloluokkien ja alueiden kesken13. Lisäksi tarkastelemme listaamattomista yhtiöistä nostettujen verovapaiden osinkojen jakautumista eri ikäluokkien ja sukupuolten kesken. Tarkastelu pohjautuu Verohallinnon ja Tilastokeskuksen tilastotietokannoissa saatavilla olevaan dataan. Koska suurinta osaa tarvittavista tiedoista ei ollut tätä raporttia laadittaessa vielä saatavilla vuosien 2021 ja 2022 osalta, vuonna 2022 laadittu seurantaraportti pohjautuu kokonaisuudessaan vuoden 2020 tilastoihin.

Alaviitteet
3.1 Ylimmät tuloluokat keräävät valtaosan osinkopotista

Verovapaiden huojennettujen osinkojen jakautuminen eri tuloluokkien kesken käy ilmi Verohallinnon tulotasotilastosta14. Tilastossa verovapaat huojennetut osingot on esitetty veronalaisiin tuloihin perustuviin tuloluokkiin eriteltynä. On huomionarvoista, etteivät em. tilaston tuloluokat sisällä lainkaan esimerkiksi tarkastelun kohteena olevia verovapaita osinkotuloja. Todellisuudessa kuhunkin tuloluokkaan kuuluvien henkilöiden kokonaistulot voivat siten olla huomattavasti korkeammat kuin mitä veronalaiseen tuloon perustuva tuloluokka antaa ymmärtää. Tulotasotilastosta saa tästä huolimatta muodostettua hyvän yleiskuvan siitä, miten verovapaat huojennetut osingot jakautuvat alempien ja ylempien tuloluokkien kesken.

Kaiken kaikkiaan huojennettuja verovapaita osinkoja nostettiin vuonna 2020 lähes 1,8 miljardia euroa. Kokonaismäärä on yli 265 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisen raportin kohteena olleena vuonna 2017 (2017: 1,5 miljardia euroa). Saajien lukumäärä oli nyt 313 173 (2017: 324 922) henkilöä, huojennettujen verovapaiden osinkojen keskiarvo 5 731 (2017: 4 706) euroa ja mediaani 373 (2017: 150) euroa. Siinä missä osinkomäärät ovat nousseet, saajamäärä on siis laskenut vuodesta 2017. Vuonna 2020 Suomeen levinneellä koronapandemialla on voinut olla saajamääriä leikkaava vaikutus. Samaan aikaan osinkojen kokonaismäärä, keskiarvo ja mediaani ovat kasvaneet.

Verohallinnon tulotasotilastossa tuloluokat on esitetty varsin tarkalla jaottelulla, ja luokkaväli muuttuu useaan kertaan pienimmästä luokasta kohti suurinta siirryttäessä. Tuloluokkien kokonaismäärä on 203. Jotta kokonaisuudesta saisi selkeämmän kuvan, osinkotiedot on tässä selvityksessä summattu 11 tuloluokkaan, joiden luokkaväli on 100 000 euroon asti 10 000 euroa. Kaikki yli 100 000 euroa veronalaisia tuloja vuoden aikana saaneet on esitetty ylimmässä tuloluokassa.15

Kuvaaja 3: Verovapaiden huojennettujen osinkojen jakautuminen tuloluokittain

Kuvaajasta 3 ilmenee, että osingonsaajia on lukumääräisesti eniten tuloluokissa
10 000–20 000 euroa ja 20 000–30 000 euroa, mutta euromääräisesti osinkoja nostetaan enemmän huomattavasti korkeammissa tuloluokissa. Keskimääräisen osingon määrä kasvaakin merkittävästi tuloluokan noustessa.

Kuvaaja 4: Verovapaan huojennetun osingon keskimääräinen suuruus tuloluokittain

Verohallinnon tulotasotilaston alimmassa tuloluokassa (0–5 000 euroa tienanneet) verovapaiden huojennettujen osinkojen keskiarvo on 479 euroa, kun se kaikkein ylimmässä tuloluokassa (> 10 miljoonaa euroa tienanneet) on 83 963 euroa. Toisin kuin Finnwatchin vuonna 2020 julkaistussa osinkoverohuojennuksen jakautumista tarkastelleessa raportissa, tuloluokkien mediaaneja ei pystytty tällä kertaa vertailemaan. Tämä johtuu siitä, että tulotasotilastossa ei nykyisellään näytetä mediaania niille tuloluokille, joihin kuuluu alle 50 tulonsaajaa16. Tämä verohallinnon tilastojen normaaleista peittosäännöistä poikkeava tunnusluvun esittämättä jättäminen on uusi käytäntö17. Vielä vuonna 2020, mediaani oli saatavilla kaikille tuloluokille, joihin kuului vähintään 5 tulonsaajaa. Tuolloin havaittiin, että kaikista ylimmässä tuloluokassa, samoin kuin useissa muissa yläpään tuloluokissa, saatujen verovapaiden huojennettujen osinkojen mediaani oli 112 500 euroa. Tämä tarkoittaa, että ko. tuloluokissa yleisin nostettu osinkomäärä oli vuonna 2017 yhtä suuri kuin tuloverolaissa määritetty huojennetun verovapaan osingon maksimimäärä18. Nyt maksimimäärän yleisyyttä ei pystytty muuttuneiden peittosääntöjen vuoksi tarkastelemaan.

Yläpään tuloluokkia tarkastelemalla selviää, että suurituloiset nostavat edelleen leijonanosan kaikista Suomessa listaamattomista yhtiöistä maksetuista verovapaista huojennetuista osingoista. Ylimmän tulodesiilin eli isotuloisimman kymmenyksen osuus kaikista selvityksen kohteena olevista verovapaista osingoista on yli 71 %. Euroissa tämä tarkoittaa, että ylin tulodesiili nosti vuoden aikana yli 1,27 miljardia näitä verovapaita osinkoja. Myös suurituloisten keskuudessa osingot jakautuvat hyvin epätasaisesti kaikista suurituloisimpien kerätessä suurimmat osingot. Ylimmän prosentin eli hyvätuloisimman sadasosan osuus verovapaista huojennetuista osingoista on yli 31 % (yli 547 miljoonaa euroa) ja kaikista hyvätuloisimman promillen eli tuhannesosan osuus vähintään 9 % (yli 155 miljoonaa euroa).19

Taulukko 1: Ylimpien tulofraktiilien osuudet verovapaista huojennetuista osingoista
FraktiiliTulonsaajia fraktiilissaFraktiilin alarajaOsingot milj. EUR*Osuus EUR kaikista*
Kaikki yhteensä4 819 914Nolla1 795100 %
Ylin desiili481 991Tuloluokan 55-60ke sisällä1 27771 %
Ylin prosentti48 199Tuloluokan 130-135ke sisällä54831 %
Ylin promille4 820Tuloluokan 360-365ke sisällä1559 %

Lukuja on havainnollistettu kuvassa 1. Kuvan ruudukko ilmentää osingonsaajien määriä ja sen vieressä näkyvät pallot saatujen osinkojen määriä. Pylväskuviossa on puolestaan esitetty saadut osingot siten, että kunkin saajaryhmän (alin 90 %, ylin tulodesiili ja ylin 1 %) nostamat osingot on jaettu tasan ko. ryhmän sisällä.

Kuva 1 : Verovapaat huojennetut osingot tuloluokittain

Yhteenvetona voidaan todeta, että tuloluokkatarkastelun perusteella listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverohuojennus hyödyttää selvästi eniten kaikista suurituloisimpia tulonsaajia. Jos osinkoverohuojennukseen liittyvän verotuen määränä käytetään valtiovarainministeriön arviota vuoden 2020 tuesta20, on ylimpään tulodesiiliin kuuluvan saajajoukon osuus 405 miljoonan euron verotuesta ollut vuonna 2020 vähintään 288 miljoonaa euroa. Mikäli ylimmän tulodesiilin osuus on säilynyt sen jälkeen ennallaan, nousee ko. tulodesiiliin kohdistuvan verotuen määrä vuonna 2022 jo yli 575 miljoonaan euroon21. Verotuki vaikuttaa tämän valossa hyvin kyseenalaiselta, sillä keskiverto pienyrittäjä näyttää tilastojen valossa hyötyvän siitä hyvin rajallisesti suurituloisten korjatessa valtaosan verovapaista huojennetuista osingoista (tyypillisin verovapaan huojennetun osingon määrä on 373 euroa)22.

Alaviitteet
3.2 Keski-ikäiset miehet suurimpia hyötyjiä

Verohallinnon tilastotietokannassa voidaan tarkastella henkilöverotuksen alaisia tulotietoja myös ikäluokittain ja sukupuolittain23. Näissä tilastoissa osinkotuloja ei kuitenkaan ole eritelty yhtä tarkalla tasolla kuin esimerkiksi edellä käsitellyssä tulotasotilastossa, joten jakaumia ei voida muodostaa pelkän verovapaan huojennetun osingon osalta. Tilastoista nähdään kuitenkin listaamattomista yhtiöistä nostettujen verovapaiden osinkojen kokonaismäärän jakautuminen sukupuolten ja ikäluokkien kesken. Listaamattomista yhtiöistä nostettujen verovapaiden osinkojen kokonaismäärä pitää sisällään raportin muissa luvuissa tutkitun verovapaan huojennetun osingon ohella myös huojennuksen ylärajat ylittävän osingon verovapaat osuudet. Verovapaa huojennettu osinko muodostaa kuitenkin valtaosan kokonaissummasta, joten tällä aineistolla muodostettujen sukupuoli- ja ikäjakaumien voi olettaa vastaavan olennaisesti verovapaan huojennetun osingon jakaumaa. Erien suhteet käyvät ilmi alla olevasta taulukosta.

Taulukko 2: Listaamattomista yhtiöistä nostetut verovapaat osingot yhteensä
OsinkotyyppiEUR, mrdOsuus
Huojennetut verovapaat osingot listaamattomista yhtiöistä (alle 150ke, alle 8 %)1,886 %
150ke rajan ylittävät verovapaat osingot listaamattomista yhtiöistä0,15 %
8 %:n nettovarallisuusrajan ylittävät verovapaat osingot listaamattomista yhtiöistä0,29 %
Yhteensä2,1100 %

Tilastoista käy ilmi, että valtaosa osingoista maksetaan miehille: miesten osuus listaamattomista yhtiöistä nostettujen verovapaiden osinkojen kokonaismäärästä on peräti 78 %. Osingonsaajien lukumäärien kohdalla ero ei ole aivan yhtä radikaali, mutta myös osingonsaajista selkeä enemmistö on miehiä: miesten osuus saajista on 62 % ja naisten osuus 38 %. Miehillä sekä saadun osingon keskiarvo että mediaani ovat huomattavasti naisten vastaavia lukuja korkeampia.

Taulukko 3: Listaamattomista yhtiöistä nostettujen verovapaiden osinkojen sukupuolijakauma
SukupuoliMilj. EURSaajien lkmKeskiarvoMediaaniEUR osuusSaajien lkm osuus
Miehet1 612182 6168 82576878 %62 %
Naiset444113 9113 90037322 %38 %
Yhteensä2 056296 5276 933522100 %100 %

Kuva 2 : Listaamattomista yhtiöistä nostettujen verovapaiden osinkojen jakautuminen miesten ja naisten välillä

Samalla tausta-aineistolla muodostetussa ikäjakaumassa korostuvat keski-ikäiset. Heistä 50–59-vuotiaat nostavat kokonaispotista lähes 30 %, ja jos tarkastelun kohteeksi otetaan 45–65-vuotiaat, muodostuu osuudeksi 55 %.

Kuvaaja 5: Listaamattomista yhtiöistä nostettujen verovapaiden osinkojen jakautuminen ikäluokittain

Sukupuoli- ja ikäjakaumatilastojen perusteella näyttää siis siltä, että suurimpia osinkoverohuojennuksesta hyötyjiä ovat keski-ikäiset miehet.

Alaviitteet
3.3 Osinkojen maantieteellinen jakautuminen epätasaista

Verovapaiden huojennettujen osinkojen maantieteellistä jakaumaa voidaan tarkastella Verohallinnon elinkeinoverotilastojen puolelta löytyvistä osinkotilastoista24. Samasta tilastosta löytyvät sekä maakuntakohtaiset että kuntakohtaiset tiedot osinkojen jakautumisesta. Koska osinkojen absoluuttiset euromäärät maakunnittain tai paikkakunnittain kuvastavat lähinnä eroja asukasmäärissä, on tässä tarkastelussa nähty tarkoituksenmukaiseksi vertailla eri alueiden keskiarvoja, mediaaneja ja asukaslukuun suhteutettuja osinko- ja osingonsaajamääriä. Maakuntien ja kuntien asukasmäärät on haettu Tilastokeskuksen väestötilastoista25, ja ne kuvastavat vuoden 2020 viimeisen päivän tilannetta.

Taulukko 4: Verovapaiden huojennettujen osinkojen jakautuminen maakunnittain
AlueEUR / asukamääräSaajien osuus asukamäärästäKeskiarvoMediaani
Ahvenanmaa50311 %4 571103
Pohjanmaa41612 %3 361143
Uusimaa4104 %10 3431 448
Varsinais-Suomi3728 %4 500308
Etelä-Pohjanmaa3539 %3 993143
Päijät-Häme33116 %2 010402
Satakunta31213 %2 430373
Keski-Pohjanmaa3103 %12 1394 072
Pirkanmaa3024 %8 158815
Pohjois-Pohjanmaa2667 %3 63626
Kanta-Häme25612 %2 19433
Lappi2532 %10 4502 063
Pohjois-Karjala2312 %13 5273 864
Keski-Suomi2312 %10 3032 562
Etelä-Savo2172 %8 7121 886
Pohjois-Savo2062 %10 0292 584
Etelä-Karjala2004 %5 09886
Kainuu1912 %10 8773 544
Kymenlaakso1802 %9 1402 020

Maakuntien asukasmäärään suhteutettuna verovapaita huojennettuja osinkoja nostetaan eniten Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja Uudellamaalla, ja vähiten Kymenlaaksossa, Kainuussa ja Etelä-Karjalassa. Asukasmäärään suhteutettu osinkomäärä vaihtelee maakunnissa Ahvenanmaan 503 eurosta Kymenlaakson 180 euroon. Myös verovapaita huojennettuja osinkoja saavien osuudet maakunnan asukasluvusta vaihtelevat suuresti: Päijät-Hämeessä yli 16 % asukkaista sai vuonna 2020 kyseisiä osinkoja, kun samaan aikaan kahdeksassa maakunnassa osingonsaajien osuus jää alle 3 %:iin asukkaista. Ero osinkoja saavien osuuksissa ei kuitenkaan ollut yhtä suuri kuin edellisen selvityksen kohteena olleena vuonna 2017, jolloin peräti 26 % ahvenanmaalaisista sai verovapaita huojennettuja osinkoja. Vuonna 2020 osingonsaajien lukumäärä laski Ahvenanmaalla alle puoleen edellisten vuosien saajamääristä.

Maantieteellisesti asukasmääriin suhteutetut verovapaat huojennetut osingot menevät isoilta osin maan etelä- ja länsirannikolle, mikä ilmenee selkeästi alla esitetystä maakuntakartasta. Maan itäosissa sekä osinkojen asukaslukuun suhteutetut euromäärät että saajien osuus asukkaista jäävät alhaisemmiksi.

Kuva 3: Asukaslukuun suhteutetut verovapaat huojennetut osingot maakunnittain

Verovapaiden huojennettujen osinkojen keskiarvoissa ja mediaaneissa on isoja maakuntakohtaisia eroja, ja näiden vertailussa kärki näyttää hyvin erilaiselta kuin asukaslukuun suhteutettuja osinkoja vertaillessa. Sekä keskiarvon että mediaanin osalta korkeimmalle yltävät Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Karjala. Asukaslukuihin suhteutetuissa osingoissa kärkipaikkaa pitävä Ahvenanmaa löytyy puolestaan mediaanivertailussa maakuntien neljänneksi alimmalta sijalta.

Näistä luvuista voi päätellä, että vaikka Ahvenanmaan osinkokertymä on kokonaistasolla asukaslukuun suhteutettuna isohko ja osingonsaajia on asukaslukuun nähden verrattain paljon (vuonna 2020 11 %, vuonna 2017 26 %), jää tyypillisesti saatu osinko ko. maakunnassa pienehköksi.

Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa em. osingonsaajia on puolestaan hyvin pieni osuus asukkaista (molemmissa alle 3 %), mutta ne, jotka osinkoja nostavat, pystyvät keskimäärin nostamaan suurempia osinkoja kuin muissa maakunnissa asuvat osingonsaajat. Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa myös saatujen osinkojen keskiarvon suhde mediaaniin näyttäisi olevan maan alhaisinta: keskiarvo on kyseisissä maakunnissa mediaaniin nähden noin 3–3,5 kertainen, kun se toisessa ääripäässä Pohjois-Pohjanmaalla on lähes 140 kertainen. Suuri ero keskiarvon ja mediaanin välillä kertoo siitä, että osinkojen jakauma poikkeaa merkittävästi normaalijakaumasta: Pohjois-Pohjanmaalla yleisimmin saatu verovapaa huojennettu osinko on hyvin pieni, mutta keskiarvoa nostaa joukko merkittävästi suurempia osinkoja. Kokonaisuudessaan huojennettuja verovapaita osinkoja nostetaan eniten maan etelä- ja länsiosissa.

Maakuntatilastoja tarkasteltaessa on huomioitava, että maakuntiin kuuluu hyvin erilaisia kuntia. Kuntatason tilastoista voidaan siten saada maakuntatason tilastoja huomattavasti tarkempaa tietoa. Kuntatasolla tarkasteltuna osinkojen jakautuminen noudattaa niin ikään selkeää itä-länsijakoa: asukasmääriin suhteutettuna verovapaita huojennettuja osinkoja saadaan eniten maan etelä- ja länsiosissa. Itä-Suomen kuntiin verovapaita huojennettuja osinkoja maksetaan asukasmääriin suhteutettuna pääsääntöisesti huomattavasti vähemmän. Myös osingonsaajien asukaslukuun suhteutettu määrä noudattelee pääosin samaa jakoa: Länsi-Suomessa osinkojen nostaminen on yleisempää kuin Itä-Suomessa.

Kuva 4: Asukaslukuun suhteutetut verovapaat huojennetut osingot kuntakohtaisesti

Kartat havainnollistavat verovapaiden huojennettujen osinkojen epätasaista jakautumista Suomen sisällä. Kärkipaikkaa pitää Uudellamaalla sijaitseva Kauniainen, jossa asukaslukuun suhteutettu osinkomäärä on 1 780 euroa/asukas, kun se häntäpäätä pitävällä Ahvenanmaalla sijaitsevalla Kökarilla on vain 18 euroa/asukas. Siinä missä Varsinais-Suomessa sijaitsevan Kustavin asukkaista lähes 29 % nostaa listaamattomista yhtiöistä verovapaita huojennettuja osinkoja, on näiden osinkojen nostajien osuus Keski-Suomessa sijaitsevalla Kivijärvellä vain 0,6 % kunnan asukkaista. Yli kahdessasadassa suomalaisessa kunnassa osinkoja saavien osuus jää alle 5 %:iin kunnan asukkaista. Nämä kunnat muodostivat 66 % kaikista Suomen 310:sta kunnasta vuonna 2020.

Nostettujen osinkojen keskiarvoja vertaillessa kärkijoukon muodostavat Halsua, Sievi ja Kauniainen. Häntäpäätä pitävät puolestaan Geta, Lumparland ja Kökar, jotka sijaitsevat kaikki Ahvenanmaalla. Keskiarvojen haitari on iso: Halsuassa keskimääräinen nostettu osinko on 24 988 euroa, kun se Getassa on 547 euroa.

Keskiarvovertailussa toisiksi korkeimmalle sijoittunut Sievi johtaa myös mediaanivertailua. Seuraavaksi korkeimmat mediaaniosingot löytyvät verohallinnon tilastossa Alavieskasta ja Perhosta. Mediaanitilaston häntäpäätä pitävät Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala, joissa kaikissa mediaaniosinko on vain 17 euroa. Kärkisijaa pitävässä Sievissä mediaani nousee puolestaan 9 021 euroon ollen noin 530-kertainen häntäpään kuntiin verrattuna.

Toisin kuin muissa vertailuissa, mediaanivertailussa ei kuitenkaan ole mukana kaikkia kuntia, sillä verohallinnon muuttuneista peittosäännöistä (ks. alaviite 17) johtuen mediaanitieto puuttuu kaikkien niiden kuntien osalta, joissa osingonsaajien lukumäärä jää alle 50:een. Tällaisia kuntia on yhteensä 36. Siten on mahdollista, että osa kunnista, joiden mediaanitietoa ei ole saatavilla, kiilaisi todellisuudessa edellä esitettyjen kärki- ja häntäpään kuntien ohi26.

Kuntakohtaiset tiedot vahvistavat jo maakuntatilastoista saatua kuvaa: asukaslukuun suhteutettuna verovapaita huojennettuja osinkoja maksetaan eniten maan etelä- ja länsiosiin, joissa myös osingonsaajien osuus kunnan asukkaista on pääsääntöisesti korkein. Itä-Suomessa verovapaita huojennettuja osinkoja saa harva, mutta saajakohtainen saatu osinko on usein korkeampi kuin Länsi-Suomessa.

Listaamattomien osinkoverojärjestelmään liittyvällä tulonmuunnolla, jossa ansiotuloja pyritään muuttamaan osinkotuloiksi, on todennäköisesti myös suoria negatiivisia vaikutuksia yksittäisten kuntien talouteen: tulonmuunto ei pelkästään pienennä kokonaisverokertymää, vaan myös siirtää verotuloja kunnilta valtiolle, koska ansiotuloista maksetaan kunnallisveroa pääomatuloverojen mennessä kokonaisuudessaan valtiolle. Kun kunnan alueella asuvat hyvätuloiset tulonsaajat nostavat tulonsa palkan sijaan pääomatuloina, kunta menettää kunnallisverotuloja.27 Ilmiön laajuudesta ja vaikutuksista kuntatalouteen on kuitenkin heikosti tietoa saatavilla.

Alaviitteet
4. Yhteenveto

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu osinkoverohuojennuksen hyötyjen jakautumista yhteiskunnassa. Tutkimus on seurantatutkimus aiempaan vuonna 2020 julkaistuun raporttiin, ja sen aineistona on käytetty Verohallinnon ja Tilastokeskuksen vuoden 2020 tilastoja. Seurantatutkimus osoittaa, että listaamattomista osakeyhtiöistä nostettavat verovapaat huojennetut osingot jakautuvat edelleen hyvin epätasaisesti sekä maantieteellisesti että eri tuloluokkien, sukupuolten ja ikäryhmien välillä.

Huojennettujen verovapaiden osinkojen kokonaismäärä oli vuonna 2020 peräti 17 prosenttia suurempi kuin vuonna 2017. Kasvun on myös ennakoitu kiihtyvän entisestään tulevina vuosina. Tämä käy selkeästi ilmi valtiovarainministeriön verotukien määrää koskevista ennusteista, joissa osinkoverohuojennuksesta syntyvän verotuen on arvioitu kasvavan vuoden 2020 405 miljoonasta peräti 830 miljoonaan euroon vuoteen 2023 mennessä28.

Osinkoverojärjestelmän rakenne suosii jo lähtökohtaisesti kaikkein varakkaimpia, sillä mahdollisuus nostaa kevyesti verotettuja huojennettuja osinkoja on sidoksissa yhtiöön kerrytettyyn nettovarallisuuteen. Tilastojen tarkempi tarkastelu osoittaa lisäksi, että järjestelmästä hyötyvät kaikkein eniten yhteiskunnan suurituloisimmat. Suurituloisin kymmenys nostaa 71 prosenttia kaikista huojennetuista verovapaista osingoista, mikä tarkoittaa tälle ryhmälle 1,28 miljardin euron verovapaita osinkotuloja. Myös suurituloisimpien keskuudessa verovapaat osingot jakautuvat epätasaisesti: hyvätuloisin prosentti nostaa 31 prosenttia kaikista huojennetuista verovapaista osingoista, ja kaikkein suurituloisimman promillen osuus verovapaista osingoista on 9 prosenttia. Tosiasiassa isotuloisten osuudet verovapaista osingoista ovat vielä suuremmat, sillä Verohallinnon tuloluokkatilastoissa on huomioitu vain veronalaiset tulot. Tästä johtuen tuloluokat eivät etenkään suurituloisten kohdalla kuvasta tulonsaajien todellisia kokonaistuloja.  

Sukupuolten välillä verovapaat osinkotulot jakautuvat niin ikään erittäin epätasaisesti: miehet nostavat 78 prosenttia kaikista verovapaista osingoista29. Ilmiö on yhteiskunnallisesti kiinnostava, sillä verotuloilla on merkittävä vaikutus naisten tasa-arvoon Suomessa: verotuloilla ylläpidetään monia naisten kannalta keskeisiä palveluja, kuten päivähoito- ja terveyspalveluja, ja maksetaan useilla naisvaltaisilla aloilla työskentelevien palkat30. Ikäjakaumavertailun perusteella suurimpia osinkoverohuojennuksesta hyötyjiä ovat keski-ikäiset: yksin 50–59-vuotiaiden osuus nousee lähes 30 prosenttiin osinkojen kokonaismäärästä.

Maantieteellisesti osinkojen jakautumisessa on havaittavissa selkeä ero maan itä- ja länsiosien välillä. Sekä asukasmääriin suhteutettujen osinkojen määrä että saajien suhteellinen osuus ovat korkeimpia maan etelä- ja länsiosissa. Ero itäiseen Suomeen on selkeä. Maakuntien asukasmäärään suhteutettuna verovapaita huojennettuja osinkoja nostetaan eniten Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja Uudellamaalla, ja vähiten Kymenlaaksossa, Kainuussa ja Etelä-Karjalassa. Kuntatasolla osinkoja nostetaan suhteellisesti eniten Kauniaisissa, Brändössä ja Föglössa. Osingonsaajien osuus asukkaista on puolestaan korkeinta Päijät-Hämeessä, Satakunnassa ja Pohjanmaalla, ja matalinta Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Kymenlaaksossa. Itä–länsijako on selkeästi nähtävissä sekä maakuntakohtaisissa että kuntatason tilastoissa.

Listaamattomien osinkoverojärjestelmään liittyvällä tulonmuunnolla, jossa ansiotuloja pyritään muuttamaan osinkotuloiksi, on myös suoria vaikutuksia kuntatalouteen: tulonmuunto pienentää kunnallisverokertymää, koska pääomatuloista ei makseta kunnallisveroa. Tulonmuunnon vaikutuksista kuntatalouteen ei kuitenkaan ole juurikaan tietoa saatavilla. Listaamattomien osinkoverojärjestelmän verovaikutuksia tulisikin jatkossa arvioida myös kuntatalouden näkökulmasta.

Alaviitteet
5. Suositukset

Päättäjille

  • Listaamattomien yhtiöiden osinkoverojärjestelmä on epäoikeudenmukainen ja monin tavoin hyvän verojärjestelmän vastainen. Osinkoverojärjestelmää voitaisiin korjata esimerkiksi:

    - laskemalla huojennetun osingon laskennassa käytettävää tuottoprosenttia (kiinteän prosentin sijaan tuottoprosentti olisi hyvä sitoa markkinakorkoihin), korottamalla huojennetun osingon veronalaista osuutta ja laskemalla osinkoverohuojennuksen euromääräistä ylärajaa sekä

    - edellyttämällä huojennettuja osinkoja nostettaessa, että pääomatulona nostettavan osingon ylärajan määrittävää yhtiön nettovarallisuutta laskettaessa huomioidaan ainoastaan elinkeinotoiminnan käytössä ollut varallisuus.
  • Pitkällä tähtäimellä Suomen tulee selvittää listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen muuttamista niin, että sillä varmistettaisiin tulojen progressiivinen maksukykyyn perustuva verotus. Tämä onnistuisi esimerkiksi porrastetulla osinkoverolla, jossa pienimpiin osinkoihin sovellettaisiin matalampaa verokantaa ja suuremmissa osingoissa verotus nousisi korkeammaksi. 
  • Verotietojen julkisuutta tulee laajentaa. Tällä hetkellä julkiset verotiedot pitävät sisällään ainoastaan veronalaiset tulot. Verovapaat tulot, kuten verovapaa osuus listaamattoman yhtiön maksamasta osingosta, puuttuvat kokonaan julkisista verotiedoista ja sen myötä mm. medialle toimitettavista tulolistauksista. Tämä heikentää julkisten verotietojen informaatioarvoa merkittävästi.
  • Listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotuksen yhteiskunnallisista vaikutuksista, kuten vaikutuksista kuntatalouteen, olisi perusteltua laatia arvioita päättäjien ja kansalaisten käyttöön.

Kansalaisille

  • Suurin osa suomalaisista ei hyödy lainkaan listaamattomien yhtiöiden osinkoverojärjestelmästä, päinvastoin – järjestelmä rapauttaa veropohjaa ja on suora verotuki varakkaimmille ja hyvätuloisimmille.
  • Kansalaisten tulisi olla selvillä oman puolueensa ja edustajansa tukemasta veropolitiikasta sekä pyrkiä vaikuttamaan politiikkaan omalla aktiivisuudella ja kansalaisjärjestöjen kautta.

Liite 1: Verovapaat huojennetut osingot maakunnittain
AlueSaajien
lkm
Summa, EURKeskiarvoMediaaniAsukasmäärä
31.12.2020
EUR /
asukasmäärä
Saajien osuus maakunnan
asukkaista
Ahvenanmaa3 31615 158 3424 57110330 12950311 %
Etelä-Karjala4 99125 442 6965 09886126 9212004 %
Etelä-Pohjanmaa16 96967 750 4693 993143192 1503539 %
Etelä-Savo3 31328 861 9778 7121 886132 7022172 %
Kainuu1 25913 694 69410 8773 54471 6641912 %
Kanta-Häme19 93843 748 6012 19433170 57725612 %
Keski-Pohjanmaa1 73421 049 52512 1394 07267 9883103 %
Keski-Suomi6 10462 887 05610 3032 562272 6172312 %
Kymenlaakso3 20529 294 8829 1402 020162 8121802 %
Lappi4 27144 629 94110 4502 063176 6652532 %
Pirkanmaa19 329157 676 6528 158815522 8523024 %
Pohjanmaa21 73473 056 5463 361143175 81641612 %
Pohjois-Karjala2 79737 835 69413 5273 864163 5372312 %
Pohjois-Pohjanmaa30 301110 188 7173 63626413 8302667 %
Pohjois-Savo5 11051 249 81510 0292 584248 2652062 %
Päijät-Häme33 89168 105 3192 010402205 77133116 %
Satakunta27 65267 186 6322 430373215 41631213 %
Uusimaa67 475697 915 05010 3431 4481 702 6784104 %
Varsinais-Suomi39 784179 036 5334 500308481 4033728 %

Liite 2: Verovapaat huojennetut osingot kunnittain
AlueSaajien
lkm
Summa, EURKeskiarvoMediaaniAsukasmäärä
31.12.2020
EUR /
asukasmäärä
Saajien osuus kunnan
asukkaista
Akaa4403 403 6167 7351 81116 3912083 %
Alajärvi9233 926 2954 2542409 41941710 %
Alavieska54858 67615 9016 2092 5173412 %
Alavus3004 342 22914 4742 63311 3323833 %
Asikkala1 7363 393 2651 9554028 05942122 %
Askola1352 009 15314 8833 6344 8784123 %
Aura1421 020 2427 1852 0783 9592584 %
Brändö70664 2519 4891 6044491 47916 %
Eckerö133499 7843 7584895852214 %
Enonkoski33207 5376 289n/a1 3691522 %
Enontekiö43579 34213 473n/a1 8083202 %
Espoo12 038137 364 96311 4111 950292 7964694 %
Eura2 1914 911 3302 24237311 48342819 %
Eurajoki6242 875 5864 6083739 4523047 %
Evijärvi1921 129 0165 880742 4084698 %
Finström267821 5813 077502 60331610 %
Forssa2 7703 844 6941 3884116 80022916 %
Föglö73480 2016 5784552691314 %
Geta5831 703547385116211 %
Haapajärvi1611 888 04711 7275 1396 8962742 %
Haapavesi1381 225 1118 8783 2706 6671842 %
Hailuoto92198 6952 1602694920910 %
Halsua21524 75724 988n/a1 1034762 %
Hamina3453 837 09911 1223 08019 8771932 %
Hammarland208715 5953 440531 59944813 %
Hankasalmi77572 1477 4303 4094 7821202 %
Hanko2142 169 30110 1371 3468 0422703 %
Harjavalta1 0522 023 6571 9243736 86929515 %
Hartola659766 3461 1634022 65528925 %
Hattula1 5533 258 5422 098179 38934717 %
Hausjärvi2471 818 3937 3621 9788 1752223 %
Heinola3 4345 624 4701 63840218 49730419 %
Heinävesi87676 3407 7743 0473 1962123 %
Helsinki25 372323 981 08612 7691 909656 9204934 %
Hirvensalmi41297 7077 261n/a2 1561382 %
Hollola4 43310 918 9002 46340223 25147019 %
Honkajoki80694 6958 684361 5954365 %
Huittinen1 2403 190 6852 5732379 93732112 %
Humppila430354 353824412 17416320 %
Hyrynsalmi34345 63510 166n/a2 1991572 %
Hyvinkää1 27013 118 91810 3302 16946 5762823 %
Hämeenkyrö4233 055 6917 22472710 3442954 %
Hämeenlinna9 77017 291 2621 7701767 84825514 %
Ii3222 506 5377 7844009 8482553 %
Iisalmi4666 795 37114 5825 14721 1243222 %
Iitti3451 567 1634 5434026 6252375 %
Ikaalinen1 3791 471 3241 067816 86621420 %
Ilmajoki1 5594 431 8482 84314312 29436013 %
Ilomantsi83859 44910 3554 3204 7491812 %
Imatra1 4864 080 4252 7464326 0751566 %
Inari1762 672 21215 1835 6386 8623893 %
Inkoo2611 865 3987 1472 2505 3213515 %
Isojoki70761 49010 8781 9501 9253964 %
Isokyrö7361 274 2601 7311434 47128516 %
Janakkala1 9134 333 5502 2651716 23726712 %
Joensuu1 29718 633 36414 3673 71876 9352422 %
Jokioinen9341 618 1571 733415 06132018 %
Jomala5952 857 6054 8031535 38653111 %
Joroinen113929 0748 2223 3544 6891982 %
Joutsa1881 000 6885 3234354 2972334 %
Juuka73560 7037 6812 7274 5271242 %
Juupajoki51655 95212 8622 0491 8003643 %
Juva1101 213 23811 0293 0895 9322052 %
Jyväskylä3 23235 357 40910 9402 328143 4202472 %
Jämijärvi70283 7314 0532491 7071664 %
Jämsä4104 470 42810 9033 57919 8872252 %
Järvenpää1 24911 591 0259 2802 11044 4552613 %
Kaarina1 57817 064 40010 8141 64734 6674925 %
Kaavi35441 05912 602n/a2 8071571 %
Kajaani6236 515 54410 4583 40036 5691782 %
Kalajoki4115 489 63213 3574 32212 4004433 %
Kangasala1 06510 483 5459 8441 91432 2143253 %
Kangasniemi1251 258 58310 0692 9365 3122372 %
Kankaanpää1 7223 730 3582 16624811 16333415 %
Kannonkoski1438 5782 756n/a1 323291 %
Kannus1121 101 0209 8312 8005 4262032 %
Karijoki35269 7157 706n/a1 2072233 %
Karkkila2192 211 05910 0962 1028 6962543 %
Karstula92847 1479 2084 0903 8582202 %
Karvia162508 4583 139282 3222197 %
Kaskinen42364 7878 685n/a1 2782853 %
Kauhajoki4665 041 12110 8182 21913 0073884 %
Kauhava2 3715 644 1232 38014315 51436415 %
Kauniainen91818 114 81719 7334 40010 1781 7809 %
Kaustinen1551 802 42211 6295 9254 2284264 %
Keitele35584 21816 692n/a2 1552712 %
Kemi2502 174 3788 6982 97520 4371061 %
Kemijärvi127934 1067 3552 5127 1911302 %
Keminmaa1631 511 4989 2733 4007 9841892 %
Kemiönsaari2242 077 8199 2762 3026 6093143 %
Kempele2 0145 673 3482 8172618 79630211 %
Kerava9268 107 7288 7562 09737 1052192 %
Keuruu2152 419 88511 2552 7539 4862552 %
Kihniö421769 8391 829811 82242323 %
Kinnula30244 8108 160n/a1 5971532 %
Kirkkonummi1 55016 172 66710 4342 33940 0824034 %
Kitee2122 653 10512 5154 0609 9332672 %
Kittilä1741 914 72811 0042 0826 4362983 %
Kiuruvesi1991 533 3007 7052 1957 8541953 %
Kivijärvi783 13911 877n/a1 107751 %
Kokemäki2591 289 8674 9804927 0131844 %
Kokkola1 20714 900 77712 3453 79147 7723123 %
Kolari1471 207 5598 2157503 9253084 %
Konnevesi42460 69810 969n/a2 5931782 %
Kontiolahti3575 683 32815 9205 32414 8573832 %
Korsnäs2941 050 3113 5721432 06850814 %
Koski Tl85757 7588 9154742 2923314 %
Kotka7887 643 4919 7002 58151 6681482 %
Kouvola1 48313 809 6769 3122 06381 1871702 %
Kristiinankaupunki2532 093 4818 2752 4356 4043274 %
Kruunupyy2662 764 10310 3913 1676 4164314 %
Kuhmo1331 829 14913 7534 3138 0422272 %
Kuhmoinen85364 9704 2944842 1611694 %
Kumlinge5264 4771 24011530721017 %
Kuopio2 63325 723 8709 7702 439120 2102142 %
Kuortane1011 130 56011 1942 4843 5343203 %
Kurikka2 3417 016 5072 99714320 45634311 %
Kustavi276500 1161 8123296252029 %
Kuusamo3743 853 60810 3043 58615 2132532 %
Kyyjärvi20379 29618 965n/a1 2882942 %
Kärkölä7921 047 8701 3234024 32624218 %
Kärsämäki65620 2729 5434 3222 5382443 %
Kökar64 094682n/a225183 %
Lahti18 90338 434 9012 033402119 98432016 %
Laihia1 0381 908 8671 8391437 99623913 %
Laitila5182 407 1384 6473738 4682846 %
Lapinjärvi99634 7396 4121432 6212424 %
Lapinlahti1581 361 5078 6173 7339 3581452 %
Lappajärvi174893 6655 1361052 9253066 %
Lappeenranta1 60115 425 5559 6351 55672 6622122 %
Lapua1 5263 969 9572 60214314 22127911 %
Laukaa4393 958 1049 0162 50718 8232102 %
Lemi44323 1387 344n/a2 9641091 %
Lemland2301 130 7744 9161192 11453511 %
Lempäälä9289 505 73610 2432 31623 8283994 %
Leppävirta1892 590 10113 7044 6219 4022752 %
Lestijärvi14252 90718 065n/a7223502 %
Lieksa1311 870 70914 2804 09010 7191751 %
Lieto9008 281 2149 2011 98220 1464114 %
Liminka8322 569 3083 0882610 2382518 %
Liperi2372 447 36110 3263 75011 9942042 %
Lohja7 83911 301 7741 4427245 88624617 %
Loimaa7956 310 2867 93748815 7704005 %
Loppi2701 812 5316 7131 4507 8532313 %
Loviisa3844 484 98511 6803 59614 7453043 %
Luhanka22277 34312 606n/a6993973 %
Lumijoki238287 2791 207262 03614112 %
Lumparland5937 3466332337210016 %
Luoto6582 438 6473 706235 53444112 %
Luumäki79741 1839 3822 4454 5431632 %
Maalahti5381 830 6703 4031435 45133610 %
Maarianhamina - Mariehamn1 1256 605 5845 87221211 70556410 %
Marttila66427 1086 4712 6631 9992143 %
Masku1 2924 344 8293 3633739 54345514 %
Merijärvi1369 7085 362n/a1 078651 %
Merikarvia85557 6266 5603733 0661823 %
Miehikkälä43281 1446 538n/a1 8681512 %
Mikkeli1 07710 709 7919 9442 56252 5832042 %
Muhos1 0811 726 7251 597268 90319412 %
Multia34580 28417 067n/a1 5583722 %
Muonio63939 91414 9195 7822 2974093 %
Mustasaari3 0937 430 5642 40214319 45338216 %
Muurame3683 702 02110 0603 18110 2673614 %
Mynämäki1 3232 132 6161 6123737 64527917 %
Myrskylä57430 4537 5521 8871 8712303 %
Mäntsälä6355 593 5418 8092 33620 7832693 %
Mänttä-Vilppula1971 903 1619 6613 0819 6731972 %
Mäntyharju1141 258 36211 0388535 6762222 %
Naantali2 36115 743 9526 66837319 42781012 %
Nakkila9101 488 6281 6363735 25628317 %
Nivala2142 932 94613 7053 72310 5002792 %
Nokia9167 476 2428 1621 57534 4762173 %
Nousiainen7021 138 5961 6223734 69324315 %
Nurmes1791 935 70910 8144 0849 5012042 %
Nurmijärvi1 60317 340 58310 8182 49643 6633974 %
Närpiö4315 966 95713 8444 2759 5586245 %
Orimattila2 8755 875 7142 04440215 88237018 %
Oripää811 178 98514 5551 5001 3348846 %
Orivesi2492 171 7338 7222 6409 0082413 %
Oulainen1501 185 6597 9041 1367 1551662 %
Oulu21 08757 215 9052 71326207 32727610 %
Outokumpu781 458 06318 6935 4036 5522231 %
Padasjoki138683 9984 9578432 8612395 %
Paimio4072 920 8787 1771 21510 9222674 %
Paltamo39334 2238 570n/a3 2331031 %
Parainen2 6407 244 7352 7442215 10548017 %
Parikkala965961 489996454 65520721 %
Parkano1 4202 499 9181 761816 35239422 %
Pedersören kunta1 4225 209 1413 6635911 17446613 %
Pelkosenniemi21150 8677 184n/a9311622 %
Pello2391 197 4095 0103663 3043627 %
Perho58567 7869 7896 0982 7062102 %
Pertunmaa110347 7133 1614021 6542107 %
Petäjävesi79778 6319 8562 8733 7722062 %
Pieksämäki3023 181 37210 5342 85417 3751832 %
Pielavesi57547 8009 6111 3624 3211271 %
Pietarsaari2 9438 541 8402 9022319 06644815 %
Pihtipudas66598 7539 0723 3603 9311522 %
Pirkkala84910 624 37212 5142 36919 8035374 %
Polvijärvi48355 3397 403n/a4 201851 %
Pomarkku103746 6187 2492762 0633625 %
Pori9 79624 010 5192 45127683 68428712 %
Pornainen1291 149 9128 9142 4635 0702273 %
Porvoo1 50616 326 26310 8413 10750 6193233 %
Posio59515 0178 7299233 1171652 %
Pudasjärvi2231 334 1685 9831 4557 7791723 %
Pukkila55498 4479 0631 2821 8332723 %
Punkalaidun151548 1133 6302372 7851975 %
Puolanka57275 4894 8334612 4911112 %
Puumala72524 8017 2891 4742 1372463 %
Pyhtää1461 716 79211 7593 3945 1253353 %
Pyhäjoki54301 2845 5792 8203 051992 %
Pyhäjärvi92643 9456 9991 0915 0331282 %
Pyhäntä28200 0087 143n/a1 5931262 %
Pyhäranta406608 3101 4983731 99430520 %
Pälkäne2141 568 1657 3281 5886 4152443 %
Pöytyä3143 471 80811 0572 0008 2294224 %
Raahe4504 999 65011 1102 57024 3532052 %
Raasepori9238 290 4178 9821 45827 5283013 %
Raisio2 8749 163 1923 18837324 40737512 %
Rantasalmi58699 97512 0692 0063 3642082 %
Ranua53459 7408 6742 8133 7121241 %
Rauma6 50714 149 8272 17537339 04036217 %
Rautalampi83465 9805 6141 1253 0531533 %
Rautavaara18216 34512 019n/a1 5611391 %
Rautjärvi265310 5411 172443 146998 %
Reisjärvi60989 79816 4975 7532 7103652 %
Riihimäki7126 102 1158 5701 94728 7102132 %
Ristijärvi20187 2219 361n/a1 2351522 %
Rovaniemi1 59418 755 44711 7662 30463 5282953 %
Ruokolahti333996 2862 992424 9222027 %
Ruovesi1021 125 45011 0343 0774 2152672 %
Rusko6043 152 9215 2203736 35449610 %
Rääkkylä45490 36810 897n/a2 0662372 %
Saarijärvi1581 368 0818 6592 9599 2081492 %
Salla56352 9406 3031 9173 4071042 %
Salo9 08015 430 1171 6996151 56229918 %
Saltvik236658 0972 789751 80636413 %
Sastamala8228 045 7179 7881 23824 0523353 %
Sauvo1171 252 08610 7021 2452 9504244 %
Savitaipale65490 8467 5513 8633 3261482 %
Savonlinna1 0077 213 1907 1631 12532 6622213 %
Savukoski25147 8755 915n/a1 0091472 %
Seinäjoki6 17623 187 0523 75414364 13036210 %
Sievi1162 784 08324 0019 0214 8345762 %
Siikainen38127 0493 343n/a1 385923 %
Siikajoki1191 684 38414 1542 7385 0343352 %
Siikalatva143937 1346 5531 6265 2031803 %
Siilinjärvi4144 380 86710 5823 14321 2512062 %
Simo44752 17517 095n/a2 9502551 %
Sipoo1 04413 699 12313 1223 44621 6876325 %
Siuntio3502 393 6566 8394026 1493896 %
Sodankylä1391 456 60710 4794 2418 2661762 %
Soini89743 7008 3562 1712 0073714 %
Somero1 8482 522 2101 365618 64629221 %
Sonkajärvi71831 06311 7053 1683 8412162 %
Sotkamo2583 343 70512 9603 79510 3013253 %
Sottunga1945 8022 411n/a10145319 %
Sulkava64344 2945 3801 0362 4821393 %
Sund127338 5592 666361 00733613 %
Suomussalmi95863 7289 0923 7507 5941141 %
Suonenjoki2281 312 1415 7559456 9311893 %
Sysmä9211 359 8551 4764023 63137525 %
Säkylä1 0222 859 2852 7983736 64643015 %
Taipalsaari1532 113 23413 8123 6724 6284573 %
Taivalkoski74553 5007 4807063 9161412 %
Taivassalo473743 7151 572321 65944829 %
Tammela1 2382 805 5192 266416 01646621 %
Tampere7 48270 870 0119 4721 255241 0092943 %
Tervo50156 7933 1361731 5031043 %
Tervola55828 30515 0604 4262 9252832 %
Teuva1661 834 56311 0523 1964 9943673 %
Tohmajärvi57888 19515 5823 5684 3072061 %
Toholampi72557 6457 7452 6292 9661882 %
Toivakka48669 43913 947n/a2 4012792 %
Tornio5736 437 07911 2342 36321 4673003 %
Turku6 68062 608 8259 373884194 3913223 %
Tuusniemi34408 32812 010n/a2 4331681 %
Tuusula1 49617 279 59111 5512 61938 7834464 %
Tyrnävä6291 322 8852 103266 60320010 %
Ulvila1 7913 738 7142 08837312 73529414 %
Urjala236931 0153 945484 6442005 %
Utajärvi441396 330899252 61915117 %
Utsjoki32271 0958 472n/a1 2192223 %
Uurainen79875 50311 0824 9503 6462402 %
Uusikaarlepyy1 1375 594 6674 921417 47974815 %
Uusikaupunki3 5665 558 3871 5593215 37836123 %
Vaala262516 6091 972262 73718910 %
Vaasa7 58222 838 7133 01214367 55133811 %
Valkeakoski4552 654 4555 8341 14320 7651282 %
Vantaa6 01952 929 2828 7941 800237 2312233 %
Varkaus3262 879 7568 8342 33820 2781422 %
Vehmaa432974 2922 2553732 29242519 %
Vesanto41126 1253 076n/a1 972642 %
Vesilahti1411 033 7457 3321 9214 3672373 %
Veteli951 342 21114 1294 1553 0654383 %
Vieremä73895 19112 2633 8573 5222542 %
Vihti1 1848 856 1697 4801 75629 1603044 %
Viitasaari1331 603 18212 0543 3756 0972632 %
Vimpeli3211 522 2374 7421502 78454712 %
Virolahti55439 5177 9914 3093 0871422 %
Virrat1872 422 70612 9564 3756 5103723 %
Vårdö58202 8893 49814546044113 %
Vöyri1 3013 749 5382 8821436 38858720 %
Ylitornio2381 371 6485 7633153 8903536 %
Ylivieska3645 223 48414 3504 40615 3043412 %
Ylöjärvi1 20114 456 14712 0372 55433 3524334 %
Ypäjä101509 4865 044902 3142204 %
Ähtäri1591 906 39111 9903 6435 5223453 %
Äänekoski2662 236 5228 4082 71218 5771201 %